Iisus si Mohamed-Capitolul 12. Vindecări şi Miracole

Ca adolescent, m-am bucurat de un mare respect în comunitatea mea pe când memoram Quranul şi participam la liceul Al-Azhar. Din această cauză, oamenii mă chemau adeseori să mă rog pentru prietenii sau rudele lor care erau bolnave.
Când vizitam pe cineva care era bolnav, primul lucru pe care îl făceam era să mă aşez lângă el şi să recit din Quran. Întotdeauna eu recitam cel mai cunoscut verset cu privire la vindecare:
“Şi dacă Allah îţi face vreun rău, nu este nimeni care să poată să înlăture asta în afară de El,şi dacă El doreşte să-ţi facă vreun bine,nu este nimeni care să respingă Favoarea Sape care el o trimite oricărui dintre sclavii Săi o doreşte.” – Surah 10:107
Recitând din Quran eu nădăjduiam că voi atrage atenţia lui Allah. Apoi mă rugam: “Oh Allah, sclavul tău este bolnav. Boala a vine de la tine, dar şi însănătoşirea tot de la tine vine. Ai milă de noi.”
Întotdeauna, când făceam asta, nu mă simţeam confortabil. Simţeam că Allah era foarte departe, şi nu ştiam dacă el îmi acorda atenţie sau ba. La urma urmelor, Quranul spune că nimeni nu poate interveni pentru a schimba intenţiile lui Allah:
“Spune, Oh Mohamed: “Cine altcineva are vreo putere să mijlocească pentru tine la Allah, dacă El doreşte să te rănească sau să-ţi facă un bine?” – Surah 48:11
Mohamed însuşi a spus despre sine că era incapabil să influenţeze voia lui Allah:
“Şi spune (Oh, Mohamed): Eu nu am nicio putere asupra vreunui bine sau rău ci doar voia lui Allah are.” – Surah 10:49 (vezi şi Surah 7:188)
Aşa că eu, de fiecare dată, părăseam orice suferind fără să ştiu dacă Allah va ţine cont de rugăciunea mea. Dar făceam ceea ce Allah îmi permitea să fac.
Vindecările şi minunile sunt o zonă în care diferenţele dintre Iisus şi Mohamed sunt evidente. Înainte de a începe comparaţia dintre Iisus şi Mohamed, eu aş dori să explic de ce acest subiect este larg dezbătut printre musulmani.
Dezbaterea despre Mohamed şi despre Miracole
Chestiunea dacă Mohamed a înfăptuit vindecări şi miracole este un subiect de controversă printre musulmani. Musulmanii acceptă că Iisus a săvârşit minuni (în felul susţinut de Quran), dar nu toţi agreează ideea potrivit căreia Mohamed ar fi înfăptuit şi el minuni. Şi aceasta se datorează contradicţiilor dintre Quran şi Hadith (cronologia învăţăturilor şi faptelor lui Mohamed). Amintiţi-vă că Mohamed a avut cunoştinţă directă de ceea ce s-a scris în Quran pentru că Quranul este întocmit strict conform revelaţiilor pe care el le-a avut cu îngerul Gabriel. Oricum ar fi însă, Mohamed nu a avut control asupra scrierilor Hadith. Ucenicii săi puteau spune orice poveste doreau, fie că era reală sau nu, iar Mohamed nu a avut niciun control asupra acestor scrieri (Hadith).
Quranul spune că Mohamed nu avea nicio obligaţie să facă un semn care să probeze că el era un profet. Şi în loc de asta Quranul este prezentat ca cel mai mare semn al profeţiei. Mohamed a avut să le spună oamenilor:
”Semnele sunt doar cu Allah, și eu sunt numai un simplu om care avertizează.” Nu le este asta de ajuns că ți-am 1) trimis Cartea (Quranul) ca să le fie citită? – Surah 29:50-51
Cu alte cuvinte Mohamed avea de spus doar atât, “Eu sunt profetul. Nu-mi cereţi semne. Semnele le face doar Allah.” Iar revelaţiile conchid, “Quranul este un semn suficient pentru voi!” Toţi musulmanii sunt de acord cu faptul că Quranul este cel mai mare miracol oferit umanităţii. Quranul declară că niciun alt om sau spirit nu a creat o carte egală cu el.
Spune: “Dacă omenirea şi ginii se adunau laolaltă să creeze o asemănare a acestui Quran, ei nu ar fi putut face nimic pentru aceasta, chiar dacă ei s-ar fi ajutat între ei.” – Surah 17:88
“Dacă am fi trimis Noi Quranul acesta unui munte, atunci tu l-ai fi văzut umilindu-se smerit şi despicându-se de frica lui Allah.” – Surah 59:21
Iată de ce consemnarea unor miracole în scrierile Hadith ridică suspiciuni cu privire la autenticitatea respectivului hadith. Unii învăţăcei musulmani cred că majoritatea acestor miracole au fost scornite de către adepţii lui Mohamed, după moartea acestuia, cu scopul de a-i convinge pe oameni că Mohamed a fost cu adevărat un profet. Alţi musulmani, dimpotrivă, cred că istorisirile acelor miracole sunt adevărate. Pe când eram un copil, credeam toate poveştile pe care le-am învăţat. Dar noi nu eram lămuriţi prea mult dacă Mohamed făcea miracole. Asupra acestui subiect nu se pune deloc accent în învăţăturile islamice.
Pornind de la această lămurire, haide să facem o comparaţie cu privire la miracolele consemnate a fi fost făcute de Iisus şi de Mohamed. Pentru ca totul să fie clar noi vom împărţi miracolele în trei categorii: vindecarea unor boli trupeşti, scoaterea afară a demonilor, şi miracole din lumea naturală. Şi în final, vom vedea dacă Iisus sau Mohamed i-au împuternicit pe ucenicii lor să înfăptuiască vindecări sau miracole.
! Utilizarea pronumelui “Noi” din Quran se referă la Allah. Spre deosebire de limba engleză, unde “Noi” indică pluralul, în limba arabică “Noi” indică măreţia.
Vindecarea bolilor trupeşti
Mohamed
Chiar şi în hadith, aproape că nu există istorii despre Mohamed că s-ar fi rugat pentru ca oamenii să fie vindecaţi.
Mohamed şi Abu Bakr s-au ascuns într-o peşteră în timpul fugii lor de la Mecca la Medina (a doua hijra). Un istoric spune că Abu Bakr a fost muşcat de un şarpe veninos şi el a început să sufere din cauza aceasta. Mohamed i-a spus, “Nu fi trist, Abu Bakr, pentru că Allah e cu noi.” Apoi Abu Bakr s-a însănătoşit. 2) Aceasta este o povestire foarte populară printre musulmani şi este adesea invocată în predici, mai cu seamă la celebrarea anuală de Hijra. Istoria aceasta se spune că a fost narată de către Umar ibn al-Khattib pe baza a ceea ce el a auzit de la Abu Bakr. Chiar şi istoricul, Ibn Kathir, a spus că acest hadit nu-i era familiar şi că el era suspicios cu privire la autenticitatea acestuia.
Ibn Kathir a menţionat de asemenea o variantă diferită a acestei istorii. În această povestire, Abu Bakr se afla cu apostolul lui Allah în peşteră, şi Abu Bakr s-a rănit la mână într-o stâncă. Mohamed nu a încercat să se roage pentru el or să-i atingă mâna spre a o vindeca, dar Abu Bakr a închinat un poem arabic degetului său. “Tu eşti doar un deget, tu eşti doar un deget sângerând, şi sângerarea aceasta se datorează lui Allah.” Ibn Kathir a respins istoria cu şarpele, dar a spus că istoria cu degetul rănit al lui Abu Bakr era susceptibilă de a fi adevărată. În ciuda cuvintelor istoricului majoritatea musulmanilor încă cred în istoria cu şarpele.
Al doilea exemplu de vindecare vine de la un hadith narat de Aişa, care era a doua soţie a lui Mohamed. Ea a spus că Mohamed obişnuia să se roage pentru vindecarea soţiilor sale şi a altor musulmani bolnavi, atingându-i cu mâna sa dreaptă pe când se ruga. 3) Oricum, Aişa este singura persoană care a spus aceasta despre Mohamed. Dacă Mohamed se ruga frecvent pentru musulmanii bolnavi, atunci şi alţi adepţi ar fi vorbit despre asta la fel de bine. Nu există consemnări despre oameni vindecaţi ca urmare a rugăciunilor lui Mohamed.
Şi chiar dacă am găsi o poveste despre o vindecare într-un hadith, aceasta ar fi contrară direct învăţăturilor Quranului, care spune că Mohamed nu putea face minuni. Dacă un hadith contrazice Quranul, atunci acel hadith trebuie respins.
Aceste comentarii ale Aişei nu sunt de obicei amintite în predici din cauză că, vindecările nu sunt un subiect despre care imamii să discute prea mult. Acest subiect nu reprezintă o parte însemnată a Islamului.
Şi mai degrabă decât exemplul de vindecare prezentat a fi fost înfăptuit de Allah, istoria islamică prezintă de câteva ori exemple când a fost nevoie de o vindecare şi lucrul acesta nu s-a întâmplat.
Când musulmanii au venit pentru prima dată la Medina, mulţi dintre ei s-au îmbolnăvit şi delirau cuprinşi de o febră mare, însă Mohamed nu s-a îmbolnăvit. Nu există înregistrări că el s-a rugat pentru vindecarea acelor oameni, dar atunci când el i-a văzut pe unii musulmani că se rugau în timp ce şedeau jos, el le-a spus, “Să ştiţi că rugăciunea aceluia care şade jos este doar pe jumătate la fel de valoroasă ca rugăciunea unuia care stă în picioare.” Istoricul concluzionează: “Din cauza aceasta musulmanii, luptându-se din greu cu bolile lor şi în ciuda suferinţelor, stăteau în picioare căutând o binecuvântare.” 4)
Mohamed a avut doar doi fii (Al-Kasim şi Ibrahim), şi ambii au murit în copilărie. O consemnare hadith povesteşte următoarele despre moartea lui Ibrahim:
”Noi am mers cu apostolul lui Allah la fierarul Abu Saif, şi el era soţul doicii lui Ibrahim (fiul Profetului). Apostolul lui Allah l-a îmbrăţişat pe Ibrahim şi l-a sărutat şi l-a mirosit şi apoi noi am intrat în casa lui Abu Saif și chiar atunci Ibrahim și-a dat ultima suflare, și ochii Apostolului lui Allah s-au umplut de lacrimi. Abdur Rahman bin Auf a spus, “Oh, Apostolule al lui Allah, chiar şi tu poşi fi rănit!” El a răspuns, “Oh, Ibn Auf, aceasta este mila.” Apoi el a plâns mult şi a spus, “Oh, Ibrahim, Ochii-mi sunt plini de lacrimi iar inima îmi e întristată, şi nu vom mai spune altceva decât ceea ce îi place domnului nostru! Într-adevăr, noi suntem îndureraţi de despărţirea de tine.” 5)
Dacă Mohamed s-ar fi putut putut ruga pentru vindecare, eu cred că el ar fi făcut asta pentru a-l aduce pe fiul său din morţi.
Aşa că, consemnările sunt foarte clare: rugăciunea pentru vindecare nu a constituit o parte semnificativă din viaţa lui Mohamed. Mai ales că există posibilitatea ca el să nu se fi rugat niciodată pentru vindecarea cuiva.
Iisus
Dacă aţi citit deja oricare dintre Evanghelii, atunci aţi fi remarcat că vindecările unor boli trupeşti au constituit o parte importantă a faptelor redate în Evanghelii. Exemplele de vindecări includ:
• Vindecarea fiului unui slujbaş împărătesc care era pe moarte (Ioan 4:48-52)
•  Vindecarea soacrei lui Petru de friguri (Matei 8:14-15; Marcu 1:29-31; Luca 4:38-39)
•  Vindecarea unor leproşi (Această suferinţă fiind adesea fatală) (Matei 8:1-4; Marcu 1:40-45; Luca 5:12-19; 17:11-19)
•  Vindecarea paraliticului (Matei 9:1-8; Marcu 2:1-12; Luca 5:18-26)
•  Vindecarea ologului la Bazinul din Betsaida (Ioan 5:1-15)
•  Vindecarea unui bărbat cu braţul paralizat (Matei 12:9-13; Marcu 3:1-6; Luca 6:6-11)
•  Vindecarea unui servitor al unui sutaş roman (Matei 8:5-13; Luca 7:2-10)
•  Învierea din morţi a fiului unei văduve (Luca 7:11-17)
•  Învierea din morţi a fiicei unui fruntaş al Sinagogii (Matei 9:18-26; Marcu 5:521-43; Luca 8:40-56)
•  Vindecarea unei femei cu o problemă menstruală (Matei 9:20-22; Marcu 5:24-34; Luca 8:43-48)
•  Vindecarea unui orb (Matei 9:32-34; 20:29-34; Marcu 8:22-25; 10:46-52; Ioan 9:1-38; 18:35-43)
•  Vindecarea unui surdomut (Marcu 7:31-37)
•  Vindecarea unei femei gârbove (Luca 13:10-17)
•  Vindecarea unui bolnav de dropică(ciroză) (Luca 14:1-6)
•  Învierea din morţi a prietenului său Lazăr (Ioan 11:1-44)
•  Punerea la loc a urechei slujitorului înaltului preot după ce Petru i-a tăiat-o cu sabia. (Luca 22:49-51)
În ceea ce priveşte vindecările, putem observa câteva ironice comparaţii între Iisus şi Mohamed. De exemplu, Mohamed nu i-a ajutat pe ucenicii săi care sufereau de friguri, dar Evangheliile menţionează distinct faptul că Iisus a vindecat de friguri doi oameni – soacra lui Petru (Marcu 1:29-31) şi fiul unui fruntaş al sinagogii (Ioan 4:48-52). De asemenea, deşi Mohamed nu i-a putut salva de la moarte pe cei doi fii ai săi, Iisus a înviat din morţi doi copii – fiica unui judecător şi fiul unei văduve. Iisus a vindecat deasemenea şi un băiat aflat pe moarte, în Capernaum, spunându-i tatălui acestuia, “Fiul tău trăieşte.” (Ioan 4:50)
În acest moment am stabilit că dacă vindecările au jucat un rol important în viaţa lui Iisus în viaţa lui Mohamed ele au avut un rol minor sau inexistent. Acum, hai să vedem ce au spus Iisus şi Mohamed despre scopul vindecării şi despre cauzele bolii.
Scopul Vindecărilor şi Cauzele Bolilor
Mohamed
Eu nu cunosc vreo învăţătură de la Mohamed cu privire la scopul vindecării. Oricum însă, el a predicat despre sursa bolilor. Haide să ne uităm din nou la versetul din care puteam cita oamenilor care erau bolnavi:
“Şi dacă Allah îţi face vreun rău, nu este nimeni care să poată să înlăture asta în afară de El, şi dacă El doreşte să-ţi facă vreun bine, nu este nimeni care să respingă Favoarea Sa pe care el o trimite oricărui dintre sclavii Săi o doreşte.” – Surah 10:107
Mohamed predica, că boala vine de la Allah, aşa că musulmanii cred că atunci când o persoană este lovită de boală, există o raţiune în spatele acesteia. Poate că persoana bolnavă a făcut ceva rău ori a păcătuit împotriva lui Allah, şi atunci Allah i-a dat acesteia o suferinţă pentru a-l purifica de greşelile sale. Musulmanii cred că, această purificare va aşeza pe acea persoană într-o poziţie mai favorabilă înaintea lui Allah la Ziua Judecăţii.
Acest verset mai spune că Allah este singurul care poate înlătura boala. Această învăţătură m-a frustrat pe mine ca musulman. Mă întrebam, “Dacă eşti bolnav şi te rogi lui Allah să te ajute, la ce să te aştepţi? Dacă Allah este acela care trimite boala, cum l-ai putea convinge să retragă boala înapoi?”
Iisus
Iisus a spus că vindecările şi minunile săvârşite de el erau un semn care să le arate oamenilor că el chiar venea de la Dumnezeu.
“Ioan a auzit din temniţă despre lucrările lui Hristos şi a trimis să-L întrebe prin ucenicii săi: „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?” Drept răspuns, Isus le-a zis: „Duceţi-vă de spun eţi lui Ioan ce auziţi şi ce vedeţi: orbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi, surzii aud, morţii învie şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.” – Matei 11:2-5
În acelaşi fel le-a vorbit Iisus şi evreilor:
“Iudeii L-au înconjurat şi I-au zis: „Până când ne tot ţii sufletele în încordare? Dacă eşti Hristosul, spune-ne-o desluşit.”
„V-am spus”, le-a răspuns Isus, „şi nu credeţi. Lucrările pe care le fac Eu, în Numele Tatălui Meu, ele mărturisesc despre Mine.” – Ioan 10:24-25
Evangheliile mai spun că Iisus a fost motivat să vindece oamenii de compasiunea pe care o simţea faţă de suferinţele oamenilor.
“Când a ieşit din corabie, Isus a văzut o gloată mare, I s-a făcut milă de ea, şi a vindecat pe cei bolnavi.” – Matei 14:14, Vezi şi Matei 20:34, Marcu 1:41
Compasiunea lui Iisus faţă de bolile oamenilor este un element central caracterului învăţăturii sale cu privire la sursa bolilor. Noi putem vedea care este punctul de vedere la lui Iisus din diferitele comentarii pe care el le făcea când vindeca oamenii.
1. Boala poate veni ca rezultat al păcatului.
“După aceea Isus l-a găsit în Templu şi i-a zis: „Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău.”” – Ioan 5:14
2. Boala poate veni fără vreo vină.
“Când trecea, Isus a văzut pe un orb din naştere.
Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?”
Isus a răspuns: „N-a păcătuit nici omul acesta nici părinţii lui; ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.” – Ioan 9:1-3
3. Boala poate fi cauzată de demoni.
“Atunci I-au adus un îndrăcit orb şi mut; şi Isus l-a tămăduit, aşa că mutul vorbea şi vedea.” – Matei 12:22; vezi şi Matei 9:32-34; Marcu 7:31-37
Până acum am privit la vindecările trupeşti, hai să aruncăm o privire şi la vindecări spirituale – alungarea afară a demonilor.
Scoaterea Afară a Demonilor
Atât Mohamed cât şi Iisus au vorbit despre demoni în învăţăturile lor. Chestiunea despre care doresc să vorbesc aici este a ceea ce a făcut fiecare atunci când cineva a venit să le ceară ajutorul împotriva demonilor.
Mohamed
De cealaltă parte, Mohamed nu era cunoscut pentru scoaterea afară a demonilor. De fapt, Quranul zice că ginii (sau demonii) veneau la Mohamed să-l asculte când recita din Quran.
“Şi spune (Oh, Mohamed): “Mi s-a revelat că un grup (de la trei până la zece) gini au ascultat (acest Quran). Ei au spus: “Într-adevăr, noi am auzit o Recitare superbă (a acestui Quran)” – Surah 72:1
Această Surah merge chiar mai departe şi spune că unii dintre gini au acceptat Islamul şi au devenit musulmani (Surah 72:14). Când Mohamed se ruga, ei se adunau împrejurul lui să asculte (Surah 72:19).
Aşa că relaţia lui Mohamed cu demonii era cu mult diferită de aceea a lui Iisus.
Chiar şi aşa, noi avem un exemplu cu o femeie care a venit la Mohamed şi i-a cerut ajutorul acestuia pentru că ea se simţea atacată de demoni.
“O femeie musulmană a venit la el şi i-a spus, “Aceşti demoni necuraţi mă posedă şi mă chinuie şi mă torturează.” Mohamed a spus, “Dacă vei răbda prin ceea ce treci, tu te vei înfăţişa înaintea lui Allah, la Ziua Judecăţii curată de orice păcat şi nu va mai fi nicio judecată împotriva ta. Ea a spus, “Mă jur în numele aceluia care te-a trimis că voi avea răbdare până când îl voi întâlni pe Allah, dar mă tem că acest demon va veni şi mă va face să mă dezbrac în public.” (că voi păcătui). Atunci Mohamed i-a spus ei, “Ori de câte ori vei simţi demonul peste tine, va trebui să mergi la Al-Ka’ba şi să te acoperi cu ţesătura cu care este acoperită Piatra-Neagră.” Apoi Mohamed s-a rugat pentru ea.” 6)
Hai să ne gândim la ceea ce i-a oferit Mohamed acestei femei. El nu a alungat demonul din ea. În loc de asta el i-a spus să îndure hărţuirea şi i-a spus că ea ar putea găsi alinare mergând la Piatra Neagră din Al Ka’ba.
Sfatul lui Mohamed dat acelei femei contrazice învăţătura din Quran, care spune:
” Și dacă vine la tine o șoaptă de la Șeitan (Satana), atunci caută scăparea la Allah.” Căci într-adevăr, El este Cel ce Aude, Atoate-Cunoscătorul.” – Surah 7:200
Putem concluziona cu uşurinţă că Mohamed nu s-a prezentat pe sine însuşi că ar fi capabil să alunge demonii afară.
Iisus
Când Iisus a întâlnit o persoană care era chinuită de demoni, el le-a poruncit demonilor să iasă din acel trup. Un bun exemplu este istoria celor doi îndrăciţi pe care Iisus i-a întâlnit în ţinutul Gadarenilor, şi care umblau printre mormintele unui cimitir.
Aceştia erau atât de violenţi încât oamenii se temeau să meargă pe acel drum. Demonii din acei oameni l-au rugat pe Iisus, „Dacă ne scoţi afară din ei, dă-ne voie să ne ducem în turma aceea de porci.” Şi Iisus le-a zis “Duceţi-vă”, şi demonii au ieşit din acei oameni. (Matei 8:28-34)
Alte exemple în care Iisus alungă demonii din oameni includ:
•  Bărbatul de la sinagogă (Marcu 1:23-28; Luca 4:33-37)
•  Un om orb şi mut (Matei 12:22)
•  Un mut (Matei 9:32-34)
•  Fiica unei femei canaanite (Matei 15:21-28; Marcu 7:24-30) Un om mut (Matei 17:14-21)
•  Un băiat lunatic (Matei 17:14-21; Marcu 9:14-30; Luca 9:37-43)
Şi pe lângă istoriile specifice relatate mai sus, Evangheliile menţionează adesea că, în general, Iisus scotea demonii afară din oameni atunci când aceştia veneau la el să-i ceară ajutor (Matei 4:24; 8:16; Marcu 1:34, 39). Iisus spunea că el scotea demonii afară cu puterea lui Dumnezeu (Luca 11:14-28).
Acum să privim către un domeniu în care imaginea lui Mohamed este dezbătută intens – miracolele.
Miracolele
Mohamed
Am învăţat deja că Mohamed nu era cunoscut ca rugându-se pentru suferinţe trupeşti sau pentru alungarea demonilor. Să fi fost el cunoscut pentru săvârşirea miracolelor?
Aşa cum am menţionat la începutul acestui capitol, acest domeniu este viu dezbătut printre musulmani. Musulmanii privesc către Quran ca la cel mai mare miracol. Dincolo de acesta, miracolele nu ocupă un rol important în istorisirile lui Mohamed. Cu alte cuvinte, miracolele nu au vizat mulţimile de oameni aduntate împrejurul lui Mohamed. Ele nu au avut vreun impact în felul în care oamenii îl tratau sau în felul în care el a răspândit mesajul său.
Cu această înţelegere, să căutăm referiri la nişte posibile miracole înfăptuite de Mohamed.
O binecunoscută poveste este aceea a “despicării lunii”, descrisă în felul următor în hadith:
”Poporul din Mecca i-a cerut Profetului să le arate un semn (miracol). Astfel el le-a arătat lor (miracolul) despicării lunii.” 7)
Quranul face referire la asta în Surah 54:1 :
“A sosit Ora, şi luna a fost despicată-n bucăţi.”
Mulţi musulmani cred că luna, s-a spart literal în două şi că a apărut pe cer ca două bucăţi. Data la care se întâmpla asta în Mecca, este apreciată a fi cu cinci ani înainte de hijra. Cu toate acestea, nicio referire nu este făcută la acest miracol atunci când Mohamed este provocat să arate un semn. Aceasta rămâne o problemă nerezolvată.
Toate celelalte exemple ale unor miracole apar doar în hadith şi nu sunt menţionate în Quran. Acestea includ:
•  Multiplicarea curmalelor pentru rambursarea unei datorii.  8)
•  Multiplicarea apei
– dintr-un vas de băut 9)
– dintr-o fântână 10)
– şi din două burdufe cu apă împrumutate de la o femeie pe o cămilă 11)
•  Producerea unei ploi după o secetă din Medina 12)
•  Doi companioni ai lui Mohamed sunt călăuziţi de nişte lumini prin întuneric 13)
•  Un curmal plânge după plecarea lui Mohamed 14)
•  Pământul a scuipat afară cadavrul unui creştin care minţise. 15)
•  Un lup vorbeşte şi-l invită pe un bărbat să urmeze Islamul. 16)
•  Călătoria de Noapte a lui Mohamed în care el spune că a zburat de la Mecca către Ierusalim şi că a văzut Paradisul şi Iadul. 17)
Iisus
După cum Iisus devenise popular datorită vindecărilor înfăptuite de el, tot aşa s-a întâmplat şi datorită miracolelor pe care el le-a săvârşit. Un exemplu bun este când cinci mii de oameni îl urmează în deşert pentru a-i asculta învăţătura, şi ei au rămas cu el atât de mult încât li s-a făcut foame. Ucenicii doreau să le spună acestora să plece, dar când Iisus a aflat că mai erau cinci coşuri de pîine şi doi peşti, el le-a spus ucenicilor să le servească oamenilor masa. Miracolul este acela că, cu aşa de puţină pîine şi cu doar doi peşti s-au hrănit toţi oamenii de acolo. Mai târziu, oamenii aceia aveau să se ţină după Iisus fiindcă ei nu puteau uita cum a înmulţit el hrana (Ioan 6:1-27).
Alte exemple de miracole săvârşite de Iisus includ:
•  Transformarea apei în vin la o nuntă (Ioan 2:1-11)
•  Pescuirea minunată (Luca 5:1-11; Ioan 21:1-14)
•  Potolirea furtunii atunci când el şi discipolii săi au traversat lacul (Matei 8:23-27; Marcu 4:35-41; Luca 8:22-25)
•  Hrănirea mulţimilor cu câteva fărâme de mâncare (Matei 14:13-21; 15:32-38; Marcu 4:35-41; 8:1-9; Luca 9:12-17; Ioan 6:1-15)
•  Mergerea pe apă în timpul unei furtuni (Matei 14:22-33; Marcu 6:45-52; Ioan 6:16-21)
•  Aflarea unor bani pentru plata taxelor în gura unui peşte (Matei 17:24-28)
•  Blestemarea unui smochin să se usuce (Matei 21:18-22; Marcu 11:20-25)
Deşi unele dintre miracole au fost săvârşite în prezenţa mulţimilor (minunea de la nuntă şi cu înmulţirea hranei), altele dintre ele au fost observate doar de către cei mai apropiaţi ucenici ai săi.
Aşadar acestea sunt înregistările miracolelor săvârşite de Mohamed şi de Iisus. Care a fost scopul acestor miracole?
Scopul miracolelor la Mohamed
Unii ar spune că miracolele sale erau semnul profeţiei la Mohamed, dar Quranul declară că revelaţiile date lui Mohamed sunt singurul semn care ne-ar fi fost dat. Este o chestiune ce necesită a fi dezbătută.
Scopul miracolelor la Iisus
Iisus a folosit miracolele sale ca pe un semn că el era Dumnezeu, în mod particular pentru ucenicii săi. De exemplu, primul miracol al lui Iisus a fost transformarea apei în vin la o nuntă. Aceasta a fost o demonstraţie efectivă a puterii sale pentru noii săi adepţi.
Iisus a înfăptuit de asemenea minuni din compasiune, în mod special atunci când a înmulţit pâinile şi peştii pentru mulţimea flămândă.
“Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis: „Mi-este milă de gloata aceasta; căci iată că de trei zile aşteaptă lângă Mine şi n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leşine de foame pe drum.”” – Matei 15:32
Vindecări şi Minuni prin Ucenici
Ultima secţiune a acestui capirol va înfăţişa cum anume Iisus sau Mohamed i-au învăţat pe adepţii lor să înfăptuiască vindecări sau miracole.
Mohamed
Mohamed nu i-a învăţat pe adepţii săi să se roage pentru vindecări sau pentru miracole. Nu există niciun hadith în care Mohamed să spună aşa: “Dacă una dintre rudele voastre sau copiii sunt bolnavi, rugaţi-vă şi cereţi vindecarea de la Allah.” Nu există nicio înregistrare în istoria islamică a oricărui dintre companionii lui Mohamed că s-ar fi făcut miracole sau vindecări. Nu aceasta a fost metoda sa de răspândire a mesajului Islamului. În loc de aceasta, după moartea lui Mohamed, ei au rămas o organizaţie militară şi au continuat să răspândească Islamul prin jihad.
Iisus
Iisus aştepta de la ucenicii săi să facă aceleaşi vindecări şi miracole pe care el le-a făcut şi chiar mai multe.
“Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl;” – Ioan 14:12
Când Iisus i-a trimis pe discipolii săi, în lume, să predice, el le-a spus:
“Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţaţi pe leproşi, scoateţi afară dracii. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi.” – Matei 10:8; Vezi şi Marcu 3:15; Luca 10:9
Întrebarea este: Au fost ucenicii capabili să vindece şi să scoată demonii afară din oameni, la fel ca Iisus? Răspunsul este da.
“Ucenicii au plecat şi au propovăduit pocăinţa.
Scoteau mulţi draci şi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau.” – Marcu 6:12-13
“Cei şaptezeci s-au întors plini de bucurie şi au zis: „Doamne, chiar şi dracii ne sunt supuşi în Numele Tău.”” – Luca 10:17
Consemnările Noului Testament după moartea lui Iisus şi învierea acestuia îi descriu pe ucenicii acestuia ca făcând “multe minuni şi semne” (Faptele Apostolilor 2:43; vezi şi Romani 15:19). De exemplu:
•  Vindecarea ologului (Faptele Apostolilor 3:1-10; 14:8-10)
•  Soţ şi soţie loviţi de moarte pentru că au minţit (Faptele Apostolilor 5:1-11)
•  Ucenici salvaţi dintr-o temniţă de un înger (Faptele Apostolilor 5:19-20)
•  Duhuri de demoni alungate; vindecarea unor slăbănogi şi şchiopi (Faptele Apostolilor 8:6-13)
•  Vindecarea unui olog (Faptele Apostolilor 9:32-35)
•  Învierea unei moarte (Faptele Apostolilor 9:36-41)
•  Orbirea unui fals profet (Faptele Apostolilor 13:8-11)
•  Învierea unui tânâr mort după o căzătură (Faptele Apostolilor 20:9-12)
•  Muşcătura unei vipere nu atrage niciun rău asupra apostolului Pavel (Faptele Apostolilor 28:3-5)
Oamenii erau atraşi de discipolii lui Iisus şi de mesajul acestora datorită miracolelor şi vindecărilor, exact la fel cum fuseseră atraşi şi de Iisus.
Concluzii
Vindecările şi miracolele ne ajută să vedem mai multe diferenţe între Iisus şi Mohamed. Activitatea publică a lui Iisus s-a sprijinit pe vindecări, scoaterea afară a demonilor, şi înfăptuirea de miracole. După moartea şi învierea sa, ucenicii săi i-au atras pe oameni de asemenea prin vindecări, scoaterea afară a demonilor, şi miracole.
În contrast, consemnările istoriei islamice conţin doar câteva istorii ale unor miracole asociate cu Mohamed şi mai toate nu vorbesc deloc despre vindecări sau alungări ale demonilor.
În timp ce vindecările au fost modalitatea prin care Iisus a răspândit, efectiv, mesajul său, haidem să ne întoarcem asupra celei mai efective căi prin care Mohamed a răspândit mesajul său – şi anume prin Jihad, sau războiul sfânt.
Note
1. În Coran, cuvântul ”Noi” este adesea folosit cu referire la Allah. Cuvântul este folosit pentru a transmite un sentiment de măreție, și nu înseamnă că există mai mult decât un Dumnezeu.
2. Ibn Kathir, The Beginning and the End [Începutul și Sfârșitul], vol.. 2, pt. 3, p.. 190.
3. Cărțile Virtuților Musulmanilor, bk. 26, nr. 5432.
4. Ibn Ishaq, p.. 280. A se vedea, de asemenea, Ibn Hisham, vol. 2, pt. 3, pp. 132-133.
5. Cărțile Virtuților Bukhari, vol.. 2, bk. 23, nr. 390. Relatat de Anas bin Malik.
6. Ibn Kathir în limba arabă, The Beginning and the End [Începutul și sfârșitul], vol.. 3, pt. 6, p.. 154. Relatat de Ibn Abbas.
7. Cărțile Virtuților Bukhari, vol.. 6, bk. 60, nr. 390. Relatat de Anas.
8. Ibid., Vol. 4, bk. 56, nr. 780.
9. Ibid., Vol. 4, bk. 56, nr. 779.
10. Ibid., Vol. 4, bk. 56, nr. 777.
11. Ibidem, vol. 1, bk. 7, nr. 340.
12. Ibidem, vol. 8, bk.73, nr. 115.
13. Ibidem, vol. 1, bk. 8, nr. 454.
14. Ibidem, vol. 4, bk. 56, nr. 783.
15. Ibidem, vol. 4, bk. 56, nr. 814.
16. Ibidem, vol. 3, bk. 39, nr. 517.
17. Ibidem, vol. 5, bk. 58, nr. 227.
Advertisements
This entry was posted in Iisus si Mohamed and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s