Iisus si Mohamed-Capitolul 10. Mesajul lor pentru Omenire

Am văzut deja cum au procedat Iisus și Mohamed pentru răspândirea mesajului lor.
Acum, trebuie să vedem exact care au fost mesajele lor. În acest capitol veți învăța:
•  Ce au afirmat ei despre propria identitate și despre scopul lor
•  Cum le-au spus oamenilor să facă voia lui Dumnezeu
•  Cum puteau fi iertați de Dumnezeu oamenii, pentru păcatele lor
•  Ce le-au spus ei despre soarta de după moarte
Cine au susținut ei că sânt!Mohamed: Ultimul Profet

Identitatea
Mohamed a declarat că el este ultimul profet pe care Allah l-a trimis omenirii. El a explicat:
”Asemănarea mea, prin comparație cu alți profeți de dinaintea mea, este ca aceea a unui om care a construit o casă cu migală și frumusețe, exceptând un singur loc rămas într-un colț pentru o cărămidă. Oamenii plimbându-se împrejurul ei se mirau de cât e de frumoasă, dar ziceau:”Cărămida aceasta ar trebui pusă la locul ei!”. Așa că eu sunt cărămida, și eu sunt ultimul dintre Profeți.” 1)
Mohamed a spus că el era împlinirea profețiilor din Vechiul și Noul Testament, despre un profet care urma să vină. Cu alte cuvinte, el a pretins că este un profet pe care îl așteptau atât evreii cât și creștinii.
”Unii dintre prietenii apostolului lui Allah i-au spus lui (Mohamed), ”Oh, apostolule al lui Allah, mai spune-ne despre tine.” El a spus, ”Da, eu sunt mesajul tatălui meu Avraam și vestea bună a fratelui meu Iisus.” 2)
Mohamed a susținut de asemenea că evreii și creștinii au corupt Scriptura astfel încât referințele cu privire la venirea lui Mohamed au fost înlăturate. Studenții Islamului modern pretind că ei au găsit referiri la Mohamed, care încă au rămas în Biblie. Puteți citi mai multe despre aceasta în Appendixul B.
Deși el a spus că a fost ultimul dar și cel mai mare dintre profeți, Mohamed a declarat de asemenea, limpede, că el era doar un om, și nu era de natură divină.
Mohamed le-a spus oamenilor, ”Eu sunt doar un om, ca și voi.” (Surah 18:110). El avea să moară ca oricare altă ființă omenească. Quranul spune, ”O Mohamed, tu vei muri într-adevăr, și la fel și ei vor muri.” (Surah 39:30)
În ceea ce privește relația sa cu Allah, Quranul îl descrie pe Mohamed ca pe un ”sclav” al lui Allah (Surah 2:23). Convertiții la Islam sunt deasemenea descriși ca niște ”sclavi” ai lui Allah (Surah 50:8).
Scopul
La început Mohamed a spus că planul lui Allah pentru el a fost unul de ”simplu avertizor” (Surah 71:2)
”Dar (tu ești trimis) ca milă de la Domnul tău, să dai avertizări unui popor care nu a mai fost avertizat până la tine: pentru ca astfel ei să-și poată aduce aminte sau să primească mustrări.” – Surah 28:46
Oricum, după ce Mohamed s-a mutat la Medina, el a devenit mai mult decât un avertizor: el a devenit un cuceritor. El a spus în ultima sa predică, de pe Muntele Arafat:
”După ziua de azi nu vor mai fi două religii în Arabia. Eu am coborât de la Allah cu sabia în mână, și
averea îmi vine din umbra sabiei mele. Și acela care nu va fi de acord cu mine, va fi umilit și persecutat.” 3)
Mohamed i-a chemat pe închinătorii la idoli să renunțe la idolii lor iar pe evrei și creștini să părăsească credința lor ”contrafăcută” și să accepte Islamul.
Iisus: Fiul lui Dumnezeu
Identitatea
Conform consemnărilor Evangheliei, Iisus a afirmat de multe ori că el este Fiul lui Dumnezeu sau că Dumnezeu este Tatăl său. De exemplu:
Dar voi”, le-a zis El, „cine ziceţi că sunt?”
Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!”
Isus a luat din nou cuvântul şi i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri. – Matei 16:15-17
(Isus a zis)
”cum ziceţi voi că hulesc Eu, pe care Tatăl M-a sfinţit şi M-a trimis în lume? Şi aceasta, pentru că am zis: „Sunt Fiul lui Dumnezeu!” Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeţi. Dar dacă le fac, chiar dacă nu Mă credeţi pe Mine, credeţi măcar lucrările acestea, ca să ajungeţi să cunoaşteţi şi să ştiţi că Tatăl este în Mine, şi Eu sunt în Tatăl.” – Ioan 10:36-38
Isus tăcea. Şi marele preot a luat cuvântul şi I-a zis: „Te jur, pe Dumnezeul cel Viu, să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.”
„Da”, i-a răspuns Isus, „sunt! Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului.” – Matei 26:63-64
Alte versete la care Iisus se referă la sine însuși ca la Fiul lui Dumnezeu mai sunt: Matei 4:6; 8:29; 10:32; 11:27; 16:15-17,27; 27:43; 28:19; Marcu 1:11; Luca 2:49; 10:22; Ioan 3:16-18; 5:17-18; 25; 10:36; 11:4)
Iisus a spus că el era împlinirea profețiilor evreilor despre venirea lui Mesia.
”Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.”
– Matei 5:17
Apoi le-a zis: „Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci şi în Psalmi.” – Luca 24:44
Cuvintele lui Iisus sunt susținute de multe dintre profețiile Vechiului Testament și care s-au împlinit în viața sa, cum ar fi nașterea sa în Betleem, că a trăit în Nazaret, că a petrecut un timp în Egipt, și detalii despre ultimele sale zile. Vă rog să cercetați Appendix-ul C pentru o listă mai completă, incluzând și referințe.
Scopul
Scriptura Vechiului Testament învață că pentru iertarea păcatelor Dumnezeu a cerut sacrificarea unui animal. Iisus a spus că scopul său este de a se oferi pe sine însuși ca sacrificiu final pentru păcatele oricărui om.
”Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!” – Marcu 10:45 (vezi și Ioan 3:14)
Iisus le-a cerut oamenilor să creadă mesajul său, astfel încât ei să poată avea viața veșnică.
”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.” – Ioan 3:16-17
Cum să faci voia lui Dumnezeu
Esența oricărei religii este că oamenii pot avea o relație cu Dumnezeu. Învățăturile lui Iisus și Mohamed sunt foarte diferite în ceea ce privește acest lucru.
Condițiile pentru a fi musulman
Mesajul lui Mohamed a fost dezvoltat și a devenit mai limpede pe de-a lungul vieții sale. Cu alte cuvinte, obligațiile unui musulman nu au fost aceleași cu acelea de la începutul revelațiilor, așa cum aveau să se prezinte ele douăzeci și trei de ani mai încolo și până la sfârșit. De exemplu, în timpul primilor ani la Mecca, musulmanilor nu li se cerea să se roage de un anumit număr de ori pe zi. După fuga sa noaptea, care avea să se întâmple zece ani mai târziu de la prima sa revelație, s-a stabilit la cinci numărul rugăciunilor zilnice. Un alt exemplu este acela al pelerinajului la Mecca (Haji), care nu a fost obligatoriu până în cel de-al nouălea an de ședere al lui Mohamed la Medina.
Vom privi la mesajul său potrivit ultimei sale revelații. Condițiile pentru a fi musulman erau:
1. Să te închini doar lui Allah, să-l accepți pe Mohamed ca profet al lui Allah, și să crezi în Quran.
2. Să te rogi conform ritualului islamic de rugăciune de cinci ori pe zi. (În capitolul 15, voi descrie rugăciunile Islamului în detaliu).
3. Să plătești ”zakat”ul (taxa de milostenie) la ”Casa Banilor”, pe care o administra Mohamed. Fiecare persoană trebuia să dea 2 procente din orice fel de venit pe care îl obținea. Zakatul nu era o donație opțională. Mohamed folosea acești bani în parte pentru a finanța armata musulmană, pentru a-i susține pe săraci, și pentru a plăti proiectele unor construcții. Nu exista cuvântul ”taxă” în vremea aceea, dar chiar în acest fel erau folosiți banii aceia. Nu exista un guvern laic, așa că statul islamic colecta taxele. În momentul prezent, musulmanii trăiesc sub un guvern laic și trebuie să plătească taxele către acesta. Iar zakatul se adaugă în plus la taxele datorate guvernului laic. Deoarece nu există un centru al statului islamic, fiecare persoană trebuie să aleagă unde plătește banii săi.
4. Să postești în intervalul dintre prima și a patra rugăciune din timpul lunii de Ramadan.
5. Să faci un pelerinaj la Al-Ka’ba din Mecca (Surah 22:27).
Și în plus față de aceste lucruri, Mohamed, în Medina, i-a învățat pe oameni că Allah îi ”iubește” pe aceia care vor lupta din greu pentru el în raidurile și luptele pe care musulmaii le duc împotriva necredincioșilor din Arabia (Surah 8 și 9).
Cerințele pentru a face voia lui Dumnezeu
Mesajul lui Iisus a rămas același, de la început până la sfârșit. El a spus că el este calea prin care cineva să aibă o relație cu Dumnezeu.
” Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6)
Iisus nu a avut o listă de condiții pe care să le urmeze ucenicii săi. În loc de asta, el i-a invitat pur și simplu:
„Veniţi după Mine” – Marcu 1:17
Și ei l-au urmat.
”O mare gloată mergea după El” – Ioan 6:2
Cu toate acestea, Iisus nu le-a spus discipolilor săi că le va fi ușor. Dimpotrivă, el i-a aevrtizat că viețile lor vor fi în pericol.
”Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi şi le-a zis: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.
Căci oricine va vrea să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa din pricina Mea şi din pricina Evangheliei, o va mântui.” – Marcu 8:34-35
Dar Iisus le-a mai promis de asemenea că el nu-i va împovăra pe discipolii săi.
”Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.
Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.
Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.” – Matei 11:28-30
El le-a cerut lor să se supună celor mai ”mari” două porunci:
”Un învăţător al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus şi I-a zis: „Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?”
Isus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?”
El a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
„Bine ai răspuns”, i-a zis Isus, „fă aşa, şi vei avea viaţa veşnică.” – Luca 10:25-28
Pe scurt, cerințele pentru a fi creștin erau de a-l urma pe Iisus, de a-l iubi pe Dumnezeu, și de a-i iubi pe ceilalți oameni. În contrast cu Mohamed, Iisus nu le-a cerut discipolilor să urmeze anumite legi când se roagă, câți bani să dea, cât de des, sau unde să facă vreun pelerinaj.
Iertarea Păcatelor
Dacă îi înveți pe oameni cum să facă voia lui Dumnezeu, atunci trebuie să și explici ce se întâmplă când sunt făcute greșeli inevitabile.
Cu alte cuvinte, care sunt cerințele lui Dumnezeu pentru iertare?
Haide să vedem ce spun Iisus și Mohamed.
Alah decide ale cui păcate sunt iertate
Există o binecunoscută poveste în istoria islamică legată de moartea unchiului lui Mohamed, Abu Talib, care îl protejase pe Mohamed de inamicii săi din Mecca pentru mulți ani. Și pe când Abu Talib era pe moarte, Mohamed l-a implorat să accepte Islamul, dar unchiul său nu a făcut-o. După aceea, Mohamed a vorbit despre o revelație primită de la Allah, care spune:
”Chiar și dacă tu (Oh, Mohamed) vei cere iertarea lor (a ipocriților) sau dacă nu vei cere iertarea
pentru ei – (și atunci) când vei cere de șaptezeci de ori iertarea pentru ei – Allah nu îi va ierta, pentru că ei nu au crezut în Allah și în Mesagerul Său (Mohamed). Și Allah nu îi îndrumă pe acei oameni care sunt Fdsiqun (rebeli, nesupuși lui Allah).” – Surah 9:80
Cu alte cuvinte, Mohamed spune că el nu avea puterea să ierte pe cineva care păcătuise sau să-l convingă pe Allah să-l ierte pe acel cineva.
Mohamed spune că el doar poate să reducă pedeapsa unchiului să după cum urmează:
”Dintre locuitorii Focului, Abu Talib va avea cel mai puțin de suferit, și el va fi încălțat cu doi pantofi (de foc) care îi vor fierbe creierul.” 4)
Cu o altă ocazie, Mohamed i-a cerut lui Allah să o ierte pe mama sa, care murise când Mohamed era în vârstă de numai șase ani. Unul dintre servitorii lui Mohamed povestește istoria în felul următor:
Abu Hariara relatează: ”Profetul Mohamed a vizitat mormântul mamei lui, și a plâns și a strigat și ne-a făcut pe noi toți din jurul lui să strigăm. Mohamed a spus, ”L-am întrebat pe Allah dacă îi pot cere să o ierte pe mama mea, și el a spus că nu, dar că el îmi dă voie să vizitez mormântul ei.” 5)
Încă odată Mohamed a declarat că el nu-l putea influența pe Allah să ierte păcatele. În întreg Quranul și în hadith-uri, Mohamed învață că doar Allah are autoritatea de a ierta păcatele.
În teologia islamică păcatele nu sunt toate egale între ele. Există păcate mari și păcate mici. Exemplele unor păcate mari sunt îmchinarea înaintea unui alt dumnezeu decât Allah; respingerea oricărei credințe de bază a Islamului, mai cu seamă cei cinci stâlpi (vezi condițiile de mai sus pentru a fi musulman); să-l insulți pe Mohamed; să ucizi oameni în afara situațiilor cerute de Quran; să defăimezi un alt musulman atunci când acesta nu este de față. Cel care a greșit astfel trebuie să se pocăiască înaintea lui Allah, însă oricum Allah decide dacă îl va ierta pe acesta sau nu. La Ziua Judecății el va descoperi dacă a fost iertat de Allah sau nu a fost iertat.
De cealaltă parte, păcatele mici vor putea fi iertate prin săvârșirea de fapte bune, prin rugăciuni suplimentare, prin post negru, sau printr-o taxă mai mare decât zakatul. Exemple de mici păcate sunt: absența de la rugăciunea zilnică, să mănânci în timpul postului Ramadanului, sau să refuzi a ajuta un vecin în nevoie.
Pe scurt, doar Allah singur decide dacă o persoană va fi iertată. Dacă aceasta a comis un păcat mare, ea va fi la mila lui Allah. Dacă ea a comis un păcat mic, atunci ea poate obține iertare făcând lucruri bune sau mergând în haji (pelerinaj la Mecca).
Iertarea lui Allah peste toți aceia care luptă
După ce Mohamed a început să trimită expedițiile militare din Medina, el a primit niște revelații speciale cu privire la o cale specială prin care musulmanii pot obține iertarea lui Allah – luptând și murind pentru cauza Islamului. Una dintre revelații descrie lupta pentru Allah ca pe o ”afacere”. Dacă îi oferi lui Allah ”averea ta și viața ta” el îți va ierta păcatele, te va primi în paradis, și te va ajuta să fi învingător în lupta ta. Iată pasajul din Quran:
”O voi cei care credeți! Să vă îndrum către o afacere care vă va salva de la un chin dureros? Dacă ați ști doar, că voi care credeți în Allah și în Mesagerul Său (Mohamed), și dacă vă străduiți din răsputeri și dacă luptați pentru Cauza lui Allah împreună cu averile și cu viețile voastre: asta va fi cel mai bine pentru voi! (Dacă veți face așa) El va ierta păcatele voastre, și vă va primi în Grădinile pe sub care curg râuri, și unde sunt locuințele plăcute din ‘Adn (Eden), Paradisul; acesta este cu adevărat marele succes. Și de asemenea (El vă va oferi) alte (binecuvântări) care vă plac vouă, – ajutor de la Allah (împotriva dușmanilor voștri) și o victorie apropiată.” – Surah 61:10-13 (emfaze adăugate)
Musulmanii vor intepreta prin aceasta că o persoană care moare în jihad merge direct în paradis și nu mai are nevoie să aștepte în mormântul său până la Ziua Judecății.
Ce a predicat Iisus despre iertare
În timp ce Mohamed spunea că el nu avea autoritatea să ierte păcatele, Iisus proclamă deschis că el are autoritatea completă de a ierta păcatele.
”Şi iată că I-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Isus le-a văzut credinţa şi a zis slăbănogului: „Îndrăzneşte, fiule! Păcatele îţi sunt iertate!”
Şi iată că unii din cărturari au zis în ei înşişi: „Omul acesta huleşte!”
Isus, care le cunoştea gândurile, a zis: „Pentru ce aveţi gânduri rele în inimile voastre?
Căci ce este mai lesne? A zice: „Iertate îţi sunt păcatele”, sau a zice: „Scoală-te şi umblă”?
Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, „Scoală-te”, a zis El slăbănogului, „ridică-ţi patul şi du-te acasă.”
Slăbănogul s-a sculat şi s-a dus acasă.” – Matei 9:2-7; vezi de asemenea și Luca 7:36-50
Când Ioan Botezătorul l-a văzut pe Iisus venind către el, el a exclamat, „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!” (Ioan 1:29). Când Iisus a vorbit despre moarte sa prin răstignire, el a spus, ”căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.” (Matei 26:28)
Cu alte cuvinte, Iisus nu numai că a susținut că are autoritatea de a ierta păcatele în numele lui Dumnezeu, atunci când el era pe pământ, dar de asemenea a susținut că moartea sa va înlocui oricare alt sacrificiu, și va garanta iertarea pentru toți oamenii din toate timpurile. Una dintre ultimele sale declarații către ucenicii săi a fost aceasta:
„Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învie a treia zi dintre cei morţi.
Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim.” – Luca 24:46-47, (emfaze adăugate)
Ce se întâmplă după moarte
Acum știm, ce au predicat Iisus și Mohamed despre ei înșiși și ce le-au cerut ei adepților să facă. Haidem acum să comparăm învățăturile lor despre cum felul în care îi tratează Dumnezeu sau Allah pe oameni, după moartea lor.
Ce se întâmplă cu un musulman după moartea acestuia
Mohamed a predicat că după moartea unei persoane, ea rămâne în mormântul său până la Ziua Judecății. Dacă persoana respectivă a fost bună, atunci mormântul său va fi un mic paradis. Și dacă ea va fi fost rea, mormântul îi va fi un loc al chinurilor (Surah 55:46-60). Chiar și așa, Mohamed nu a spus nicăieri cum ar putea să fie sigură o persoană dacă ea va avea parte de plăcere sau de chinuri, în mormântul ei.
Pe când eram musulman, am fost personal frustrat de lipsa unei astfel de informații. Eu mă întrebam, ”De ce dumnezeul Quranului ar dezvălui atât de multe cu privire la problemele pământești, ca de exemplu ce trebuie să facă o femeie la ciclu, dar omite să dezvăluie cum aș putea ști eu dacă voi fi torturat sau mă voi simți confortabil după moartea mea?”
Mohamed însuși și-a exprimat îngrijorarea cu privire la ce se va întâmpla cu el în mormântul său. Soția sa Aisha spune următoarele:
”Două femei evreice bătrâne mi-au făcut o vizită la locuința mea și mi-au spus, ”Morții sunt pedepsiți în mormintele lor.” Eu nu le-am crezut. După ce au plecat ele, eu am mers la profetul Mohamed și i-am spus ce ziseseră și el a zis, ”Da, ele au spus adevărul; că unii oameni morți sunt pedepsiți și până și animalele pot auzi vaierele lor din morminte.” Din ziua aceea, de fiecare dată când l-am văzut pe profet el se ruga la Allah să îl salveze de pedeapsa din mormânt.” 6)
Mohamed a predicat că Ziua Judecății va fi anunțată prin sunetul unei trâmbițe. Atât morții cât și viii vor veni împreună, conduși de îngeri, la masa de judecată pentru a fi jduecați de Allah însuși.
Allah va cântări faptele lor bune și rele și va decide cine va merge în paradis și va merge în iad. Până la ziua judecății, nicio persoană nu poate cunoaște dacă l-a mulțumit pe Allah. (Vezi Surah 6:73ff, 18:99ff, 20:102ff, 23:101ff, 27:87ff, 36:48ff, 39:68ff, 50:20ff, 78:18ff.)
Mohamed însuși a spus că nu știe ce se va întâmpla cu el în Ziua Judecății. Haidem să privim la momentul în care el a făcut această declarație. Mohamed a vizitat o locuință în care murise un bărbat musulman, și trupul lui era încă acolo. O femeie a spus către cadavru, ”Fie ca Allah să aibă milă de tine. Mărturisesc că Allah te-a onorat.”
Mohamed i-a spus femeii, ”De unde știi tu că Allah l-a onorat pe acest bărbat?”
Ea a răspuns, ” Nu știu, pe Allah.”
Mohamed a răspuns: ”Cât despre el, moartea a venit la el și eu îi doresc toate cele bune de la Allah. Pe Allah, deși eu sunt apostolul lui Allah, nici măcar eu nu știu ce se va întâmpla cu mine, și nici tu nu știi.” 7)
Unul dintre adepții loiali ai lui Mohamed, Abu Bakr, a vorbit de asemenea despre teama sa cu privire la judecata lui Allah. El a spus, ” Dacă aș fi cu un picior în paradis, și cu celălalt picior în afară, nu aș avea încredere în viclenia lui Allah.”8). Bakr voia să spună că soarta sa veșnică rămânea un mister până când ar fi avut ambele picioare în paradis.
Abu Bakr a fost poreclit ca ”omul care plânge” din cauză că el ar fi plâns în continuu atunci când se ruga. 9) Odată, când a fost întrebat despre acest lucru, răspunsul lui a fost, ”Ori de câte ori încep să mă rog, mi-l imaginez pe Allah stând înaintea mea iar pe regele morții stând înapoia mea, paradisul la dreapta-mi iar iadul de partea-mi stângă, și nu pot ști ce are de gând să facă Dumnezeul meu cu mine.” 10)
Învățăturile lui Mohamed le oferă foarte puțin comfort musulmanilor,atunci când le moare cineva iubit.
Odată Mohamed a văzut o femeie care plângea la mormântul fiului ei. El a spus, ”Fi o bună credincioasă și fi răbdătoare.” Femeia i-a spus, ”Pleacă de aici, tu nu ai pierdut ca mine pe singurul iubit.” El nu-l recunoscuse. 11)
Să privim la cuvintele de alinare, ale lui Mohamed, pentru această femeie. El i-a spus ei să fie o bună musulmancă și să fie răbdătoare. În învățătura islamică, fiul femeii se află la dispoziția lui Allah. Și nimeni nu știe dacă el va ajunge în paradis sau în iad; Allah e cel care decide. Așadar Mohamed i-a spus femeii să accepte decizia lui Allah, oricare ar fi aceasta. Iar astfel de cuvinte nu erau deloc o alinare pentru ea.
Destinul
Învățăturile lui Mohamed despre Ziua Judecății se împletesc cu învățătura sa despre destin. Rezultatul este o mare incertitudine în mintea musulmanilor cu privire la soarta lor de după moarte:
”Apostolul lui Allah, adevăratul și cu adevărat inspirat spune, ” (Cu privire la creerea voastră), fiecare dintre voi este adunat în pântecele maicii sale din primele patruzeci de zile, apoi el devine un cheag de sânge pentru următoarele patruzeci de zile, apoi o bucată de carne pentru alte patruzeci de zile. Apoi Allah trimite un înger să scrie patru cuvinte: El scrie faptele pe care le va face, timpul morții sale, mijloacele sale de trai, și dacă el va fi damnat sau binecuântat (în religie). Apoi sufletul este insuflat în trupul său. Așa că un om poate face fapte caracteristice poporului (Iadului) Focului, până când el se va afla la o distanță de un cot de acesta, și atunci când el depășește ce este scris (de către înger), și astfel el începe a săvârși faptele caracteristice poporului Paradisului, va ajunge în Paradis. În același fel o persoană poate săvârși faptele caracteristice poporului Paradisului, până când să ajungă la un cot distanță de el, și atunci când depășește ce a fost scris de înger, și începe a face faptele specifice poporului (Iadului) Focului și intră în (Iad) Foc.” 12)
Să recapitulăm ce spune acest hadith ca voi să puteți înțelege mai ușor. Mohamed predica că o persoană, când se află încă în pântecele maicii sale, Allah trimite un înger să scrie patru fapte despre viața acelei persoane: 1. faptele sale, 2. timpul morții sale, 3. mijloacele sale de trai, și 4. dacă el va fi damnat sau binecuvântat (adică dacă el va merge în iad sau în paradis).
Prin urmare, o persoană poate face fapte rele toată viața sa. Dar dacă în timp ce se afla în pântecele maicii sale îngerul i-a sortit că el va fi ”binecuvântat”, atunci, la sfârșitul vieții sale el va împlini acest destin și va face fapte bune și va ajunge în paradis. Reversul este de asemenea adevărat: o persoană poate face fapte bune toată viața sa, dar dacă îngerul i-a sortit că el va fi ”ticălos”, atunci, la sfârșitul vieții sale el va împlini acest destin și va face fapte rele și va ajunge în iad.
Cum se poate aplica asta la viața de zi cu zi? Dacă tu ești musulman, atunci speri că Allah va accepta faptele tale bune și te va primi în paradis. Dar din cauză că tu ai învățat că destinul tău final se bazează pe un cuvânt scris de un înger înainte de a te naște, speranța ta va fi întotdeauna umbrită de îndoială. Dacă chiar tu vei fi unul dintre aceia destinați să facă fapte bune toată viața și apoi să ajungă totuși în Iad?
Învățăturile lui Iisus despre soarta de după moarte
Ziua Judecății a fost inclusă de asemenea în predicile lui Iisus (Matei 10:15, 11:22-24, 12:36,41-42, 24:31; Luca 10:14, 11:31-32)
Cu privire la Ziua Judecății, Iisus spune:
”Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.” – Matei 24:36
”El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.”
”Fiul omului va trimite pe îngerii Săi, şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea” – Matei 13:41
După cum ați citit deja, Mohamed vorbește despre aceleași detalii șasesute de ani mai târziu. (Vezi Surah 6:73ff, 18:99ff, 20:102ff, 23:101ff, 27:87ff, 36:48ff, 39:68ff, 50:20ff, 78:18ff.)
Cu toate acestea, învățătura lui Iisus despre Ziua Judecății diferă în cele mai importante aspecte față de aceea a lui Mohamed. De exemplu, Iisus spune că el se va întoarce și că el fi judecătorul. (Matei 13:24-30, 36-41, 47-50; 25:31-33; Ioan 5:22). Mohamed spune că Allah va fi judecătorul.
Iisus spune patru parabole în Matei 24 și 25 despre Ziua Judecății, descriind criteriile după care oamenii vor fi judecați.
Fiecare pildă cheamă oamenii să-l iubească pe Dumnezeu și să-și iubească aproapele pentru a primi viața veșnică.
Să însemne asta că Iisus cere fapte bune pentru ca o persoană să intre în rai? Aceasta este o întrebare importantă la care se poate răspunde doar prin învățăturile lui Iisus însuși. Iisus a spus că, credința în el este necesară pentru viașa veșnică. ”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16).
Și Iisus mai spune de asemenea, ”Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.” (Ioan 14:15).
Aceasta înseamnă că dacă tu crezi cu adevărat că Iisus este fiul lui Dumnezeu, atunci vei asculta de poruncile sale. Dacă nu te supui poruncilor sale, atunci tu nu crezi în el.
Acest înțeles este susținut de către scrierile ucenicilor lui Iisus. Iacov, unul dintre ucenicii lui Iisus, scrie, ”credinţa fără fapte este moartă.” (Iacov 2:26). El spune că faptele bune sunt o dovadă a credinței. ”îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele.” (Iacov 2:18). Epistola lui Pavel către Efeseni susține limpede: ” Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.” (Efeseni 2:8-9)
Prin urmare, la Ziua Judecății, Iisus va privi la faptele bune ca o evidență a credinței în el.
Cu privire la ce se întâmplă cu cei morți, în timpul până la Ziua Judecății, Iisus a dat foarte puțină învățătură. Însă el a descris o scenă în care un om bogat după ce murise a ajuns în Iad și un biet om sărman după ce murise a ajuns în ”sânul lui Avraam”, care era un loc de alinare (Luca 16:19-31). Aceasta ne dă un indiciu despre locul în care morții vor aștepta Ziua Judecății. Alte detalii despre judecata credincioșilor și necredincioșilor sunt descrise în alte secțiuni ale Noului Testament, mai cu seamă în cartea Apocalipsa.
Concluzii
Iisus și Mohamed au avut idei profund diferite despre cum se face voia lui Dumnezeu, despre iertare, despre Ziua Judecății și de asemenea rolurile lor ca mesageri ai lui Dumnezeu diferă în multe căi totodată. În următorul capitol vom vedea ce a spus Mohamed despre Iisus și ce ar fi putut spune Iisus despre Mohamed.
Note
1. Cărțile Virtuților Bukhari, vol.. 4, bk. 56, nr. 735.
2. Ibn Hisham, vol.. 1, pt. 1, p.. 302.
3. Ibn Hisham, vol.. 3, pt. 6, p.. 8.
4. Cărțile Virtuților Musulmanilor, bk. 1, nr. 413.
5. Sahih Muslim, nr. 2259.
6. Sahih Muslim, nr. 1321. A se vedea, de asemenea Cărțile Virtuților Musulmanilor, bk. 4, nr. 1214.
7. Cărțile Virtuților Bukhari, vol.. 9, bk. 87, nr. 145. Narat de Kharija bin Zaid bin Thabit.
8. Dr. Haykyl, Men Around the Messenger [Oamenii din jurul Mesagerului] (Cairo, Egipt: Dar Al-Nahadah Publishers, 1972).
9. Cărțile Virtuților Bukhari, vol.. 5, bk. 58, nr. 245.
10. Haykyl, Men Around the Messenger.
11. Sahih al-Bukhari, nr. 372, voi. 2, p.. 208. A se vedea, de asemenea Cărțile Virtuților Bukhari, vol.. 2, bk. 23, nr. 372.
12. Cărțile Virtuților Bukhari, vol.. 4, bk. 55, nr. 549. Narat de Abdullah.
 http://jesusandmuhammad.blogspot.ro/2015/03/capitolul-10-mesajul-lor-pentru-omenire.html

Advertisements
This entry was posted in Iisus si Mohamed and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s