Biblia vs. Kabbalah

”şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum.” (1 Ioan 4:3)

BIBLIA
CABALA LURIANICĂ
Omul e moral și esențial separat de Dumnezeu.  
1. Omul este creația lui Dumnezeu. Creația, ca substanță, e distinctă și separată pentru totdeauna de Creator. Omul nu va finiciodată Dumnezeu! 
2. Omul este separat/ținut departe de Dumnezeu prin păcat!  Omul care-l va primi pe Isus Hristos ca Mântuitor și ca Domn, se va bucura de viața veșnică în Împărăția Cerurilor alături de Dumnezeu Tatăl și de Fiul.  ”În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc”. (Ioan 14:2) 
Omul nu este separat decât momentan de Dumnezeu, datorită unui gând ciudat. Dumnezeu este totul (panteism) și totul este Dumnezeu (monism). Acest tot, în exterior, este iluzie; adevărata esență a lui Dumnezeu este Sinele (Ein Sof). Restul sunt emanații ale Sinelui — omul este manifestarea Sinelui luiDumnezeu. Dumnezeu este energiasupremă și are un corespondent, un punct în inima spirituală a omului (inconștientul, sinele) 1)
Omul reprezintă latura feminină a Creatorului (Ein Sof e principiul masculin):prin unirea celor doi se reface sufletul androgin, desăvârșit, iar Dumnezeu și omul devin aceeași substanță! Dumnezeu are nevoie de om ca să se împlinească și omul are nevoie de Dumnezeu (”femininul” tânjește după ”masculin”)! Separațiaîncetează prin anularea funcției eului (conștientul), când  Sinele se manifestă în om — omul se unește cu Dumnezeu și devine Dumnezeu.
Răul este rezultatul păcatului omului și al răzvrătirii lui față de Dumnezeu, a căderii din grădina Edenului.
”Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel rău.” (Ioan 5:19)
”El S-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl” (Galateni 1:4)
Credința că există o putere și o forță aparte, opusă Creatorului  este gândul ereziei, păcatul. (Ba’al Shem Tov) 
(Astfel creștinismul este însăși expresia păcatului pentru că întreține credința despre Răul biblic, Satana.)
Erezia, înseamnă să gândești că omul nu este separat de Dumnezeu – omul este creație și Dumnezeu e Creator – și că nu e nevoie de pocăință, de primirea jertfei lui Isus de la Golgota! 
Gândul omului că este separat de Dumnezeu este Erezia! 
Salvarea este obținută recunoscând realitatea separării, a distincției dintre creatură și Creator și nu încercând s-o ascunzi sau s-o privești ca pe o iluzie. (maya – în hinduism) Odată ce e recunoscută separarea de Dumnezeu, poți alege să-l urmezi pe Dumnezeu crezând că Dumnezeu, prin Hristos, a rezolvat problema păcatelor tale.
Salvarea este obținută prin revelarea Sinelui divin, anularea eului egoist (conștientul) și odată cu el a  iluziei separării și a lumii exterioare. Acțiunile noastre din lumea fizică crează “canale care ne conectează cu Divinul ‘…Binecuvântările Sinelui curg peste noi atunci când noi le împărtășim și altora, Kabbalah.
Dumnezeu este sfânt și nu e întinat de păcat (Isaia 5:16)
Dumnezeul biblic” este o reflecție a eului (egoist) care ne ține departe de Dumnezeul Impersonal, fără formă, Sinele, Ein Sof(Prin urmare, Dumnezeul creștin este o percepție a eului egoist al omului. El atacă iubirea, mila, dreptatea, caracterul iubitor al Dumnezeului revelat prin Kabbalah; iubirea Dumnezeului creștin este sinonimă cu ura și/sau dependența, pentru că este doar o percepție proprie!)
Dumnezeu a creat lumea, și aceasta este o realitate fizică. După ce a creat lumea, ”Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune.” (Geneza 1:31)

Existența lumii materiale oglindește de fapt lumea interioară a omului, iluziacare este întreținută de funcția eului.
Dumnezeu ne-a vorbit decât prin Cuvântul Său, Biblia. Iar Biblia este cea care conține un mesaj fundamental al lui Isus Hristos și care nu are nevoie de tălmaci:Şi Tatăl, care M-a trimis, a mărturisit El însuşi despre Mine. Voi nu I-aţi auzit niciodată glasul, nu I-aţi văzut deloc faţa; şi Cuvântul Lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeţi în Acela pe care L-a trimis El. Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.” (Ioan 5:37-39)
Biblia, așa cum este ea, este o carte codificată și nu poate fi înțeleasă fără ajutorul rabinilor cabaliști! (Vechiul Testament (Tora) este de rangul doi ca importanță pe lângă Zohar, Kabbalah din moment ce fără acestea nu s-ar înțelege voia lui Dumnezeu.)   (Evanghelia lui Hristos nu este acceptată de cabbaliști!) Omul se mântuie prin lucrarea sa! (Jertfa lui Hristos nu are nicio valoare pentru cabbaliști.)
Dumnezeu există în trei Persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
”Căci trei sunt care mărturisesc în cer:Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceştia trei una sunt.” (1 Ioan 5:7)
Sefer Yetzirah învață despre următoareatrinitateYud – Heh – Vav, adică Apă – Foc – Aer sau Teza – Sinteza – Antiteza (Sefer Yetzirah (3:1)The Book of Creation in Theory and Practice, Rabbi Aryah Kaplan (1934 – 1983), pg. 80, 81)
Dumnezeu este independent și distinct de creație.
Ein Sof, Dumnezeul Kabbalah este și Dumnezeu și Creația, sau esența de dinapoia creației (monism). Creatorul este un principiu androgin care nu este complet în afara creației sale – lumea, care este un principiu feminin.
Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său unic ca sacrificiu pentru păcatele noastre. Isus Hristos este în mod plenar Dumnezeu (Coloseni 2:9 etc) și unic: Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii”; Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El” (Coloseni 1:19)
Expresia integrității, potrivit Bibliei, esteBiserica creștină, adică trupul lui Hristos.(Efeseni 1:22, 23)
Integritatea este uniunea generală a civilizației umane! (CABALA REVELATĂ; Ghidul Personal Pentru o Viaţă Mai Liniştită; Michael Laitman, pg. 12) Integritatea este construită potrivit unor standarde, aceleași pentru toată lumea! Integritatea este un fenomen global, universa, total! (Prin urmare Isus lipsește!)
Dumnezeu are toată autoritatea asupra creației Sale și o exercită prin Fiul Său, Iisus Hristos: Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Şi din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!(Matei 17:5); Isus zicea: ”„S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie.”” (Marcu 1:15)
Omul devine aceeași substanță cu Dumnezeu, prin reîntregire: refacerea principiului androgin — Dumnezeu (bărbat) + Lumea, Creația (femeie). Toți oamenii devin Dumnezeu. Mintea lor este una singură, penetrată de Sinele cosmic, Ein Sof! Din momentul refacerii principiului androgin nu se mai pune problema autorității! Totul este Ein Sof! (monism)
Omul trebuie să asculte de șoapta interioară de ”A Primi” ( Kabbalah).
Dumnezeu a prevăzut un sacrificiu infinit pentru salvarea omului: Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”(Ioan 3:16)

Sacrificiul în sens creștin este doar o ”religie” care nu schimbă lucrurile cu nimic.Prin rugăciune omul îl mituiește pe Dumnezeu! ”Sacrificiul” înseamnărenunțarea la egoism (eul, conștientul) și asumarea inconștientului (sinelui): atunci se relevă că lumea e o iluzie, iar păcatul nu există! Să crezi că există păcat, este gândul ereziei. Dumnezeu este o forță care toarnă lumină peste oameni și pe măsură ce aceștia se umplu de lumină, sunt atrași tot mai mult către Sine, Ein Sof! Salvarea omului se face printr-un șir de reîncarnări succesive, prin acțiune personală și prin propovăduirea Kabbalah printre ceilalți semeni aceasta fiind dovada integrității care atrage după sine, revărsarea esenței divine, Sinele divin, sinele colectiv.
Salvarea este obținută numai prin har: prin jertfa pe cruce a lui Hristos!

Salvarea este realizată prin anularea egoismului (funcția eului) și manifestarea inconștientului (sinele, Ein Sof)!
Moartea pentru necreștini are consecințe dintre cele mai grave și are ca rezultat o separare eternă de Dumnezeu.
Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata,” (Evrei 9:27)
Moartea nu înseamnă nimic care să îngrijoreze – mai urmează atâtea vieți de câte este nevoie, pentru ca omul să fie până la urmă salvat! (Prin urmare,”Judecata” este auto-cunoașterea, percepția adevărată. Oamenilor li se redă conștiența că ei sunt Dumnezeu, Ein Sof.)
Comunicarea cu Dumnezeu se face prin rugăciune și prin citirea Cuvântului Său.
Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune.” (Romani 12:12)
Comunicarea cu Dumnezeu are loc prin fapte și meditație psihico-mistică, realizându-se sinele. Este o comunicare lăuntrică. Prin rugăciune nu se schimbă nimic! Dumnezeu este o oglindă care reflectă percepțiile subiective ale eului!Omul, personal, este co-mântuitor al său, odată ce dă curs șoaptei lăuntrice, de ”APrimi”/ Kabbalah!
Păcatul a adus moartea și boala în lume:
De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit…” (Romani 12:12)
Iată ce spune Isus despre Satana: ”… Elde la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.” (Ioan 8:44)

Păcatul este gândul ereziei — erezia este să crezi că există o forță opusă lui Dumnezeu! Este păcat să crezi că Satana există!
Erezia este să spui că, Satana estealtceva decât o stare lăuntrică a omului —lipsa iubiriiErezia este să spui că,Satana există! (Prin urmare: creștinismul este erezia; păcatul este să crezi că există păcat; moartea este mărturia finală la realitatea aparentă a trupului; boala e un conflict la nivelul minții.) 
Învierea lui Hristos Iisus s-a produs fizic, dovadă a vieții veșnice de care vor avea parte toți cei care-l primesc ca Domn personal și Mântuitor, pe Fiul de Dumnezeu, Omul Iisus Hristos.
””Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu.”
(Coloseni 3:1)
”Intrebare: Cineva a intrebat unde este Isus in Cabala? si a primit raspunsul:”El este absent.” Cum poate fi Isus absent? Cabala spune ca este vorba despre energia fizica, deci cum puteti separa asta de Cel care o genereaza? Este ca si cum am separa benzina de masina. Cum poate merge aceasta fara benzina?” 
(Michael Laitman)  2)
http://laitman.ro/intrebareraspuns/o-intrebare-despre-cabala-si-religie/
Dumnezeu are un plan și un scop pentru creația Sa unică.
Pentru toată eternitatea, creația, în termeni biblici, nu este decât o iluzie ciclică a creației.
A doua venire. Judecata. Toți oamenii se vor înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru a-și primi răsplata după binele sau răul pe care l-au săvârșit pe când erau în trup. (2 Corinteni 5:10) Oamenii nelegiuiți vor pieri în foc. (2 Petru 3:7). Diavolul alături de îngerii săi și de Antihrist vor fi aruncați în iazul de foc, unde vor fi chinuiți veșnic. (Apocalipsa 20) Cei drepți se vor bucura de viață veșnică și nicio lacrimă nu va mai fi în ochii lor.

”Oricine crede în El nu este judecat; darcine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.” (Ioan 3:18)
Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii,partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.” (Apocalipsa 21:8)

Nu există judecată, păcat, rai și iad potrivit sensului biblic. Totul se petrece în interiorul omului!
”Raiul, iadul si diferite alte tipuri de judecata sunt toate stari ce le dezvalui in interiorul meu. Nimic nu se schimba in exterior. Totul este determinat de schimbarea ce are loc in constientizarea sau vederea mea. In alte cuvinte, totul depinde de mine si de valorile mele interne, calitati si fundamente.
In concluzie totul depinde de educatie si de o societate ce ma va ajuta sa-mi schimb fundamentele. Astfel imi pot dezvolta o atitudine fata de o realitate ce nu se schimba. Cu cat imi voi schimba calitatile interne mai repede, cu atat mai repede voi trece de la un cadru la urmatorul.” (Michael Laitman) 
http://laitman.ro/tag/judecata-divina/
Referințe 

http://www.kabbalah.info/romkab/definitia.htm 
http://laitman.ro/tag/satana/ 
http://www.kabbalah.info/ro/clipuri-video/cabala-revelata-seria-intreaga/cabala-revelata-09-nu-exista-altcineva-inafara-de-el-partea-2
http://www.crossroad.to/Quotes/occult/kabbalah.htm

Note

1) Freud spunea despre Sine (Inconștient) că el este motivat de două pulsiuni instinctuale:

– sexualitatea și
– agresivitatea (putând ajunge până la bestialitate, ferocitate, cruzime)
Jung adăuga la definiția lui Freud faptul că, Sinele conține  și percepțiile subliminale – acel material psihic  care nu a atins pragul conștiinței și elemente impersonale, cu caracter colectiv și arhetipal, așadar un Sine colectiv, rezervor comun al umanității — instinctele și arhetipurile.
Jung pleda pentru eliberarea acestui inconștient  prin următoarele cuvinte: ”Viața mea este o poveste a autorealizării inconștientului. Totul din inconștient caută manifestare exterioară…” (Memories, Dreams, Reflections, pag. 181-185).
El spunea că gândirea (Eul) este împreună cu sentimentul o funcție rațională și o activitate apreciativă ce corelează reprezentările în concepte sau acte de judecată (mintea).  Gândirea ne spune cum este ceva, orientându-se după norme; ea reprezintă intelectualul și conexiunile logice.
Nietzsche vorbea despre Inconștient (Sine) ca despre un cuprins al conținuturilor psihice la care Eul (conștient) nu are acces. În sensul cel mai larg, descriptiv, inconștient înseamnă  tot ceea ce nu este conștient, adică tot ceea ce nu este în clipa prezentă în câmpul conștiinței.
Inconștientul răspunde de principiul plăcerii care presează în permanență pentru gratificarea dorințelor, în contrast cu orientarea realistă, inhibitorie a conștiinței.
Aceste pulsiuni încearcă în permanență să se întoarcă în conștient (eul)/ să se realizeze,  dar ele nu pot face asta atâta timp cât sunt supuse cenzurii ego-ului;
Echivalentul biblic al Inconștientului sau Sinelui definit de Freud sau Jung, nu este nimic altceva decât firea pământească: impulsurile, plăcerile sexuale, agresivitatea, dorința de satisfacere a nevoilor, egoismul etc…
Iată însă ce ne spune Biblia despre firea pământească (ca inconștient sau sine):
”Căci, când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor, aţâţate de Lege, lucrau în mădularele noastre şi ne făceau să aducem roade pentru moarte.” (Romani 7:5)
”Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea,”
 (Galateni 9:19)
Însă potrivit Kabbalah,  sinele are întîietatea, iar fericirea este indisolubil legată de eliberarea acestui sine și prevalența sa asupra conștiinței, gândirii! Spiritualitatea acestei religii insistă asupra sinelui și pe renunțarea la logică, la gândirea critică/vigilă,  la sentimentul de vinovăție atras de acel păcat/gândul ereziei despre separarea de Dumnezeu!
Biblia expune astfel relația dintre sine (firea pământească) și mântuire/salvare:
”Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine (inconștient/firea pământească – nota mea), să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.”(Matei 16:24)
” Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi… iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.” (2 Timotei 3:2,4,5)
Kabbalah se situează pe o poziție contrară Scripturii cerându-i omului să accepte ”șoapta” interioară (Kabbalah) cu scopul manifestării/realizării inconștientului/sinelui în detrimentul eului care întreține o lume a iluziei!
Biblia îi solicită credinciosului o gândire vigilă permanentă (ca funcție a eului)/ego-ului:  ”Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.” (1 Petru 5:8)

Așadar o diferență totală între învățăturile Scripturii și ”știința”/Religia Kabbalah! Aici este elementul comun dintre Kabbalah, Zen-Buddhism, Hinduism și toate celelalte religii orientale care vorbesc despre o iluminare a ființei umane prin golirea minții și revelarea sinelui — o învățătură centrală care se regăsește din abundență și în mișcările human potential — Eckhart Tolle (Puterea Prezentului), Helen Schucman (Un Curs de Miracole), Werner Erhard (Up to Your Ass in Aphorisms), Brian Tracy (Maximum Achievement), Tony Robbins (Awaken the Giant Within), Marianne Williamson (A Return to Love) și o mulțime de alți corifei ai sincretismului New Age, în care Kabbalah se încadrează de minune! Toți acești învățători sunt vrăjmași învățăturii creștine, prin filozofia stranie pe care o propovăduiesc! Despre unii ca aceștia vorbea apostolul Petru când atenționa că, ”În norod s-au ridicat şi proroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică.” (2 Petru 2:1)

2) În data de 30 august 2012, prestigiosul cotidian israelian Haaretz, pe baza unor documente și mărturii, oferă un look de prim-plan asupra unei organizații cu sute de mii de adepți:Kabbalah Laam. Titlul articolului semnat de jurnalistul evreu Uri Blau este unul extrem de sugestiv: ”Pay and you will be saved: the stringent code of Kabbalah Laam ” (Plătește și vei fi mântuit: codul strict al Cabalei Laam)  Din investigația jurnalistului israelian (care în subsol conține și o replică a organizației Bnei Baruch) voi reda acele  fragmente care surprind, perspectiva lui Uri Blau conturată pe baza unor dovezi – mărturii și documente – inima unei noi mișcări religioase din Israel care a pătruns și în România:

Plătește și vei fi mântuit: codul strict al Cabalei Laam!

 ”Organizația Kabbalah Laam, înființată de Michael Laitman, este dedicată învățării și răspândirii Kabbalah. Organizația este condusă de o asociație non-profit numită Bnei Baruch, fondată în 1997. În Statele Unite, Canada și Germania  există organizații surori ale Bnei Baruch, sub același nume. Kabbalah Laam are un singur competitor important pentru inimile credincioșilor: Centrul Kabbalah fondat de Shraga Berg, al cărui cel mai faimos elev este cântăreață Madonna.

La Kabbalah Laam pot fi văzute, de asemenea, unele celebritati locale, inclusiv cântăreața Arkadi Duchin și actorul Sasha Damidov. Potrivit cărții, “Kabbalah pentru începători” (în ebraică) scoasă la vânzare de către organizația Bnei Baruch, “înțelepciunea Kabbalah” poate oferi răspunsuri la întrebări precum “Care este scopul meu în această lume? Ce îmi rezervă viitorul? Și, cum se pot evita angoase inutile și să dobândești liniștea și încrederea? ”

Kabbala, spune cartea, “îi dă un om posibilitatea de a pune orice întrebare și ajunge la interior experiența personală, care îi vor da răspunsul complet … Aici sunt explicații  precise, cu adevărat știintifice pentru cum se poate atinge acest sentiment suprem de plăcere fără margini și pentru a obține controlul total asupra cursul vieții tale …
Rabbi Michael Laitman, fost student și ajutor personal al lui Rabbi Baruch Ashlag, este cel care ne învață cum să înțelegem corect textele și, prin acestea, să fie atins  scopul pentru care au fost create. ”

Deși adepții săi îl numesc “rabin”, ei recunosc că Laitman nu a primit ordinarea și că titlul este în mare parte onorific. Site-ul Kabbalah Laam explică faptul că în 1991, după moartea mentorului său, Rabbi Ashlag (cunoscut sub numele de Rabash), “Rabinul Dr. Michael Laitman” – un profesor de ontologie, cu un doctorat în filosofie și Kabbalah și un masterat  de știință în bio-Cibernetică – a fondat Bnei Baruch, numind-o după profesorul său, “de care el nu s-a despărțit în ultimii 12 ani din viață ai acestuia, 1979 – 1991. Dr. Laitman a fost primul elev, asistent personal al lui Ashlag și este recunoscut ca succesor al metodei de învățare a Rabinului. ”


“Potrivit Bnei Baruch, Kabbalah este moștenitoarea naturală a științei … Știința tradițională a ajuns la capătul drumului, iar acum a venit timpul pentru o nouă metodă științifică să  se impună pe scena istoriei și să conducă omenirea la ultimul stadiu de civilizație.”

Tomer Persico, un expert în noile mișcări religioase din Israel, care a monitorizat activitatea organizației de câțiva ani și a scris despre asta pe site-ul său(tomerpersico.com), estimează că aceasta are în prezent 50.000 de fani locali.

“Bnei Baruch”, spune el, “este cea mai de succes dintre noile mișcări religioase din Israel. Ei prezintă o adaptare populară a Kabbalah lui Rabbi Ashlag, care subliniază etosul comunitar pe de o parte și procesul de transformare internă pe de altă parte, ca modalități de  a  obține  evlavia și de a se identifica cu universul însuși. În plus, ei sunt motivați de o viziune mesianică totalitară care prevede, în viitorul nu prea îndepărtat, un guvern de kabbaliști care nu vor putea fi contestați.


(În continuare, Uri Blau oferă o mostră din înțelepciunea acestui ”rabin” cabalist, din care spicuiesc câteva idei:)
Știu, de la început, că voi doriți o conexiune cu Creatorul. Aici e întrebarea: Ce este un Creator? Puterea iubirii. Voi doriți să ajungeți în conexiune cu a iubi. Iubirea este numită  întreaga conexiune, conexiunea completă. O astfel de conexiune completă, încât să există o legătură reală reciprocă între cei doi… ” (e o  ambiguitate aici: ori ”Creatorul” ori ”un Creator” — nota mea)

“Înțelepciunea Kabbalah este vechi, de aproximativ “, spune Sofer (un activist de frunte al organizației). “Într-o zi, Avraam l-a descoperit pe Creatorul său … [și a avut] o nevoie de a descoperi un fel de realitate spirituală de dincolo …  Înțelegerea este că doar prin relații adecvate cu oameni putem realiza revelația puterii pe care o numim “Creator”. Creatorul, în înțelepciunea Kabbalah, nu este Dumnezeu stând pe un nor, ci este o putere spirituală,  o trăsătură spirituală pe care noi o numim trăsătură a influenței, trăsătura de a dărui.


Un alt student proeminent al lui Laitman, Gilad Shadmon, spune: ”Văd că înțelepciunea Kabbalah face bine la oricine ajunge și încurajează valorile iubirii… îi face pe oameni mai deschiși și foarte sensibili în ceea ce privește relațiile interpersonale… Extinderea activității noastre arată că, lumea are nevoie de acest lucru… noi credem că binele va veni și vom ști cum să cooperăm pentru a realiza un sentiment de siguranță pentru fiecare persoană din societate…”

Prof. Moshe Idel de la Universitatea Ebraică, savant senior la Institutul Hartman și laureat  al Premiului ”Israel” în filozofie evreiască, nu este impresionat: “Nu știu ce face  și nu sunt sigur că înțelege cineva cu adevărat”, spune el în ceea ce-l privește Laitman. “În mediul academic, se presupune că sunt mai multe tipuri de Kabbalah. Kabbala are o istorie, și există dezacorduri și dezbateri, în timp ce pentru el este un lucru clar, unificat. Noi încercăm cu greu să o înțelegem asta și el a înțeles deja.” (Ce e de înțeles altceva decât că este vorba despre panteism, despre un misticism nu doar anti-creștin dar și anti-Torah, Biblia evreilor? Nota mea!)Pentru a repara lumea

Multe organizații ar fi fericite să aibă situația financiară a Bnei Baruch. Potrivit raportului financiar cel mai recent, pentru anul 2010, a înregistrat un profit net de 2,5 milioane NIS (Shekeli Israelieni Noi – 1 NIS este echiv a cca 1/4 USD). ( Cu un an înainte, a fost de 1,1 milioane NIS. Venitul pentru 2010 a fost de 21 de milioane NIS (o creștere semnificativă de peste 13,5 milioane NIS față de 2009). O mare parte din această sumă, aproape 10 milioane de NIS, au venit din donații, iar restul din alte surse: mai mult de 6,5 milioane NIS din venituri provin din conferințele din Israel și din străinătate, aproximativ 1,7 milioane NIS din vânzarea de cărți și casete și aproximativ 1,5 milioane NIS din facilitățile organizării unor cursuri plătite.
Cheltuielile, de asemenea, au sărit în anul 2010: 6,7 milioane NIS au fost cheltuiți comparativ cu 3,4 milioane NIS cu un an înainte. Costul diferitelor evenimente produse de Bnei Baruch a ajuns la 3,9 milioane NIS, în timp ce tipărirea de cărți și de difuzare a lecțiilor pe canalul Kabbalah Laam costă fundația NIS 3,7 milioane. Dar veniturile au depășit cu mult cheltuielile, lăsând 2,5 milioane NIS în vistieria organizației.
În ciuda profiturilor frumoase realizate de acest grup non-profit, sumele primite de Bnei Baruch, sub forma a ceea ce numește “subvenții și donații” au fost destul de modeste:  Doar 23.000 NIS în 2010 și 50.000 în 2009. Strângerea de fonduri în străinătate a fost la o scară mai mică:  ramura americană a Bnei Baruch (în care fiul lui Michael Laitman, Uri Laitman este unul dintre directori) a ajuns la 470.000 dolari in 2011, și a înregistrat o scădere de 200.000 de dolari anul precedent. Filiala canadiană, mai tânără, condusă tot de un membru Laitman a urcat la 145.000 dolari în 2010.

În continuare  autorul articolului vorbește și despre câteva procese împotriva Bnei Baruch pentru încălcarea drepturilor de autor pentru care s-au solicitat despăgubiri în valoare de 5 milioane de NIS, dar eu mă voi opri asupra declarațiilor unor oameni care au avut de suferit de pe urma workshop-urilor acestei organizații kabbaliste, astfel:
“… [organizația] a acționat într-un mod violent, agresiv și de extorcare de bani”, spun reclamanții, adăugând că membrii Bnei Baruch “sunt complet sub autoritatea și deciziile grupului, și trăiesc ca într-un fel de balon, care este aproape complet rupt de stilul de viață familiar al cetățeanului … Bnei Baruch are coduri și norme de comportament care nu merg mână în mână cu legile din statul Israel. ”


Na’ama spune că soțul ei a emigrat în Israel după întâlnirea ei la un seminar Bnei Baruch în străinătate. În Israel, soțul ei a devenit membru al unui cerc interior, unde a fost expus la lucruri care l-au făcut să se simtă inconfortabil.  Pentru motivul, spune ea, că “el a vrut să existe o mai mare transparență în cadrul organizației.” Răspunsul nu a întârziat,  adaugă ea. “Ei l-au ostracizat. Am trăit în același loc [ca și alți membri ai organizației – nota lui U.B.] și ei nici nu îl mai salutau când îl vedeau pe stradă. ” Cuplul a fost nevoit să părăsească grupul,  iar  Na’ama spune: ” A fost nevoie de mult timp pentru a vindeca rănile noastre.” (Parcă  era vorba despre iubire? – nota mea)
Nociv pentru copii
”… un grup de șase femei afiliate cu mișcarea au creat propriul lor grup cu reguli strictedintre care unele le-au aplicat, de asemenea, copiilor lor.” (…)

Sursa:
http://www.haaretz.com/weekend/magazine/pay-and-you-will-be-saved-the-stringent-code-of-kabbalah-laam-1.461750 

Kabbalah Laam, câteva idei

Michael Laitman liderul acestei organizații, care pretinde a avea sute de mii de studenți, este un lider foarte carismatic. Profesia lui este în bio-cibernetică: “Specializarea mea este biologia cibernetică. Eu am dorit să descopăr sistemul de reglementare al organismelor.” (Lesson 3)
http://www.kabbalah.info/engkab/book_1/book1eng_les03.htm

(Ce/cum/care cibernetică? evident că nu este vorba despre computere sau ceva de genul acesta și nici măcar despre cyborgi! Atunci? Să existe oare posibilitatea unei legături cu acelGrup de Cibernetică, lansat neoficial în 1942, la o conferință din New York intitulată, ”Ședința de inhibare cerebrală”? Wiener a utilizat acest nume, cibernetică, ptr prima dată, pentru a susține ideea că, omul nu este nimic mai mult decât o mașinărie complexă input/output! De acest grup este legat și numele lui Kurt Lewin, părintele dinamicii de grup! După război, în 1946, acest grup a ținut prima sa ședință oficială dintr-un număr de zece, sub titlul, ”Mecanismele Feedback și Sistemele Circulare de Cauzalitate în Biologie și Științele Sociale.” Acest grup urmărea stabilirea unei metodologii de programare și controlare a comportamentului uman atât la nivel de individ cât și la scară socială. Membrii acestui grup, în mare parte cercetători evrei, marxiști, de la Institutul marxist din Frankfurt, trăgeau un semnal de alarmă că, poporul american este vinovat de anti-semitism, etnocentrism, ideologie anti-democratică și că trebuiau schimbate urgent ideologia și cultura de masă americane, o schimbare fără de care America s-ar fi transformat într-un al patrulea Reich, repetând ororile lui Hitler la o scară mult mai mare. vezi: http://www.schillerinstitute.org/new_viol/cybmindcontrol_js0400..html)

Citind mai multe comentarii pe diferite forum-uri, am observat că, foștii cursanți ai Kabbalah Laam vorbesc despre un fel de dinamică de grup: liberul arbitru, munca etc, toate se fac în grup. Și cum rabinul Laitman nu se sfiește să clameze realizarea păcii mondiale prin Cabala, să nu uităm, în acest context, de cuvintele cercetătorului creștin, al fenomenului New Age, Lothar Gassman:  ”Prin dinamica de grup, gândirea și activitatea oamenilor sunt uniformizate” și că ”Dinamica de grup ar putea fi un instrument hotărâtor în pregătirea religiei anticreștine unitare mondiale.” ( Lothar Gassman, New Age (p. 40-55), Ed. Stephanus, 1997) 

Rețineți deci,  
BIOLOGIE CIBERNETICĂ ȘI SISTEMUL DE  REGLEMENTARE A ORGANISMELOR !

Dar să revenim la Kabbalah Laam: în cartea lui, ”Pticha”, Laitman spune că dorința de spiritualitate ar trebui să fie atât de mare încât să nu mai existe  alte interese.  În această carte și în alte articole el spune că tot timpul liber ar trebui să fie petrecut  studiind Cabala.(The Science of Kabbalah (Pticha). Rav Yehuda Ashlag (Baal HaSulam) Commentary by Rav Michael Laitman PhD)
http://www.kabbalahbooks.info/product-p/the-scence-kabbalah-ptiha.htm
Iată și un citat extrem de interesant prin care este ”reglementată” relația cabalistului cu cei din jurul său, oferit chiar de Michael Laitman:
”Rabinul Baruch scrie, de asemenea, că trebuie să ascundem relația noastră cu Creatorul – partea noastră cel mai interioară de partea puțin mai exterioară,  ceea ce este relația noastră cu grupul.  Trebuie, de asemenea,  să ascundem partea noastră cea mai interioară de o parte mai exterioară – relația noastră cu familia, și de partea chiar mai mult exterioară  –relația noastră cu societatea înconjurătoare. Trebuie să stabilim clar acest interior și să acționăm corect.” (There is None Else Beside Him – virtual lesson on February 4, 2003, The Book of Shamati, Article # 1)
http://www.kabbalah.info/eng/content/view/frame/23720?/eng/content/view/full/23720&main
Cu ajutorul Cabalei se poate vedea și modifica realitatea:
“Nu avem nicio altă metodă decât știința Cabalei, care prevede: “Dacă vă schimbați  într-un anumit fel, drept consecință veți vedea realitatea. Dacă vă schimbați într-un mod diferit,  veți fi capabili să influențați realitatea într-un mod diferit.” Cabala deschide noi orizonturi  înaintea omenirii și arată modul în care afectăm realitatea prin gândurile și dorințele noastre, cum ne conectăm cu ea, și cum o schimbăm. Noi nu putem face acest lucru prin științele convenționale, deoarece voința noastră de ”a primi” nu controlată și influențată de noi.”(Introductory Lesson on the Science of Kabbalah (Sunday July 18 2004)) http://www.kabbalah.info/eng/content/view/frame/23688?/eng/content/view/full/23688&main
Un cursant cabalist despre Cabala și celelalte religii:
“Nu știu de alte învățături, decât despre  Cabala.  Diferența dintre toate învățăturile și Cabala, așa cum am înțeles din perspectiva Cabala, este că acestea sunt construite pe anularea dorințelor, sau cel puțin pe suprimarea lor completă,  în timp ce Cabala afirmă că Creatorul poate fi experimentat tocmai prin exprimarea dorințelor și, cu siguranță, nu prin anularea lor, însă numai dacă noi vom inversa scopul satisfacerii dorințelor (aici Cabala arată o extraordinară similaritate cu mișcările human potential – gen Landmark Education!). Poate că acestea sunt foarte asemănătoare în exterior.  În plus, un alt sistem de intrare în lumea spirituală, pur și simplu nu există. Senzațiile tuturor celelorlalte metode sunt construite pe suprimarea dorinței omului de a se bucura. O persoană care suprimă sentimentele ego-ului său, simte prin acea stare pasivă o stare aparent spirituală, din exterior. ”  
(The Teachings of the East)
http://www.kabbalah.info/eng/content/view/frame/85980?/eng/content/view/full/85980&main
Acum să analizăm puțin răspunsul cursantului cabalist:
În prima frază el spune că nu cunoaște nimic despre alte religii. În următorul paragraf el vorbește ca și cum ar cunoaște celelalte religii!  Prin folosirea cuvântului ”ego” cursantul cabalist face confuzia  între eu și inconștient/sinele;  întrucât Cabala încurajează reprimarea funcției eului, a gândirii critice, vigile, a minții,  și promovează manifestarea sinelui/inconștientul — vezi explicația mea de mai sus! Asemănarea dintre filozofia human potential și Cabala este evidentă! 
Cabala este singurul mijloc prin care va fi asigurată pacea în lume:
” Iată de ce o veche știință evreiască, înțelepciunea Cabalei, care nu se bazează pe suprimarea dorințelor, coerciție și reținerea față de societate, a fost și rămâne acel singur mijloc real pentru a obține pacea, liniștea spirituală, fericirea autentică și integritatea în timpul vieții în această lume. ” (View on Evolution from the Perspective of Kabbalah)
http://www.kabbalah.info/eng/content/view/frame/4338?/eng/content/view/full/4338&main
Ce ar trebui să facă un cabalist?
(acest pasaj a fost șters, ca multe altele, de pe site-ul gazdă, dar fiind reluat de multe alte site-uri, îl redau și eu, cu precizarea că primul link este cel inițial, acum șters, și al doilea, cel care se poate citi.) 
“El trebuie să extindă voința sa de a absorbi toate lumile, inclusiv Klipot (forțele spirituale rele sau impure – nota mea).  Acesta este scopul pentru care el a fost creat (cabalistul). Pentru asta nu trebuie ca el să devină un călugăr sau ascet, sau să țină departe de viață. Dimpotrivă, Cabala îl obligă pe om să se căsătorească, să aibă copii și să lucreze și să trăiască o viață plină. El nu trebuie să se dea înapoi de la nimic; tot ce există a fost creat cu un motiv, iar omul nu trebuie să se retragă din viață “.
Despre natura umană sau mai bine zis bestială/inumană, după cum sună:
“Vreau să fur, vreau să mint, vreau să înșel, eu sunt un criminal și un violator… Acestea sunt caracteristicile mele naturale, iar eu nu trebuie să le privesc ca fiind rele. ”  
(The Introduction to the Book “From the Mouth of a Wise Man” – Lesson of June 16, 2004)
Faptele frumoase? N-au nicio valoare spirituală!
“Actele de caritate, gesturile luminoase sau realizarea unor acte altruiste nu afectează spiritualul. Chiar gândurile noastre cele mai sublime și faptele nobile nu au nicio influență asupra spiritualului.” (Observați inducerea dezinteresului, sensibil egală cu egoismul. Parcă ar fi citate din terapia Gestalt a părintelui expresiei ”bullshit”, ”terapeutul” Fritz Pearls! Și când te gândești că oamenii ăștia vorbesc despre iubire, evident că, e doar iubire de sine, de ein-sof adică!!!) (Comparative Analysis of Kabbalah and Philosophy) 
 http://www.kabbalah.info/eng/content/view/frame/24904?/eng/content/view/full/24904&main
Secretul evoluției cabalistului:
“Cu cât el (cabalistul) studiază lucrări importante pentru dezvoltarea sa spirituală, cu atât mai complicat pare să fie materialul său de studiu de studiu.  Cu cât se străduiește să-i trateze mai dificil pe superiorii și pe colegii săi discipoli, dacă el într-adevăr avansează spiritual, cu atât mai clar el va simți că toate acțiunile lui sunt motivate de egocentrism.  Aceste rezultate sunt produse pe principiul “bate-l la cap până când cedează.” (Answers)
http://www.kabbalah.info/engkab/answers.htm
Despre particularitatea poporului evreu:
“Există o diviziune piramidală în această lume: minerală, vegetală, animată  și a vorbei. Aceeași diviziune există și în sufletele noastre. Evreii sunt considerați a fi poporul ales, deoarece lor li s-a dat posibilitatea de a ajunge la spiritualitate înaintea altor națiuni.  Și asta nu pentru că evreii sunt mai buni decât alții, ci pur și simplu pentru că ei sunt primii  oameni care au fost  obligați să se corecteze și să atingă lumea spirituală.
Există un anumit tip de suflet numit “evreu”, de la cuvântul ebraic Yehudi – care înseamnă “unic”, sau “unificat” (cu Creatorul). Cabala susține că acesta este tipul cel mai egoist de suflet.  Nu este o coincidență că poporul evreu este descris ca “tare la cerbice” și nesupus. “(Chapter 5.4 – Questions & Answers)
http://www.kabbalah.info/eng/content/view/frame/4513?/eng/content/view/full/4513&main
Referințe:
Advertisements
This entry was posted in BIBLIA, Kabbalah, Paganism semit and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s