Taina fărădelegii

Unul dintre motivele pentru care Babilonul cel Mare, mama curvelor şi spurcăciunilor pământului este numit “Taină” este acela că, întrupează taina fărădelegii.
Taina fărădelegii este că, antihristul este manifestarea în trup a diavolului. Prin urmare, papa trebuie să fie posedat de însuşi Satana. Dumnezeu, în epistola a doua către Tesaloniceni, capitolul 2, se referă la antihrist ca la un om al păcatului, fiul pierzării. Ceva mai încolo, în acelaşi capitol, Dumnezeu se referă la antihrist ca la “taina fărădelegii”.
Ce vrea Dumnezeu să spună prin “taina fărădelegii”?
Fărădelegea este opusul evlaviei. Chiar dacă Dumnezeu nu lasă să se înţeleagă deplin, în 2 Tesaloniceni capitolul 2, ce înseamnă taina fărădelegii, El explică limpede în cartea Bibliei, care este taina evlaviei, vezi 1 Timotei 3:16, “Cel care a fost arătat în trup”.
Din moment ce antihristul este opusul caracterului lui Dumnezeu, şi care caută să-i ia locul lui Dumnezeu, atunci taina fărădelegii trebuie să fie manifestarea diavolului în trup. Foarte interesant, în următorul capitol, 1 Timotei 4, imediat după ce Dumnezeu explică taina evlaviei, El continuă apoi cu:
“Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor. Ei opresc căsătoria şi întrebuinţarea bucatelor, pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulţumiri de către cei ce cred şi cunosc adevărul.” (1 Timotei 4:1-3)
Biserica romano-catolică a îmbrăţişat atât doctrina de a interzice preoţilor săi căsătoria cât şi pe aceea de interzice consumul de carne în vinerea din timpul Postului Mare.
“Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă, şi de a se descoperi omul fărădelegii; fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte “Dumnezeu”, sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceţi aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, când eram încă la voi? Şi acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum, să fie luat din drumul ei. Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale, şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase, şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.” (2 Tesaloniceni 2:3-10)
“Şi fără îndoială, mare este taina evlaviei… “Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălţat în slavă.”” (1 Timotei 3:16)
“Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor. Ei opresc căsătoria şi întrebuinţarea bucatelor, pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulţumiri de către cei ce cred şi cunosc adevărul.” (1 Timotei 4:1-3)
Vedem aşadar că taina fărădelegii este manifestarea diavolului în trup. Oare există şi alte versete biblice care să sprijine interpretarea aceasta? Dacă ne uităm la Ioan 6:70-71, vom vedea că Isus se referă la Iuda Iscarioteanul ca la un diavol.
“Isus le-a răspuns: “Nu v-am ales Eu pe voi cei doisprezece? Şi totuşi unul din voi este un drac.” Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul; căci el avea să-L vândă: el, unul din cei doisprezece.” (Ioan 6:70-71)
Iuda a fost un diavol? Cercetând Evanghelia după Luca aflăm că diavolul a intrat în Iuda înainte ca acesta să-l trădeze pe Isus.
“Dar Satana a intrat în Iuda, zis şi Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece.” (Luca 22:3)
Această interpretare este confirmată în Ioan 17:12 unde Isus îl numeşte pe Iuda ca “fiul pierzării”.
“Când eram cu ei în lume, îi păzeam Eu în Numele Tău. Eu am păzit pe aceia, pe care Mi i-ai dat; şi nici unul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura.” (Ioan 17:12)
Termenul “fiul pierzării” este acelaşi ca cel folosit în 2 Tesaloniceni 2:3 pentru a-l descrie pe antihrist. “Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă, şi de a se descoperi omul fărădelegii (sau: omul păcatului); fiul pierzării,” (2 Tesaloniceni 2:3)
Omul păcatului, fiul pierzării, descris în 2 Tesaloniceni 2:3, nu poate fi altcineva decât Papa de la Roma.
De aceea taina fărădelegii trebuie să fie aceasta, că Papa de la Roma, care este fiul pierzării, este posedat de Satana, la fel cum Iuda a fost, la rândul său fiu al pierzării, posedat de Satana.
Aşa cum Hristos a fost manifestarea în trup a Lui Dumnezeu, tot aşa şi antihristul (papa) este Satana manifestat în trup.
Biserica Romană învaţă că Petru este piatra pe care Dumnezeu şi-a ridicat biserica Sa, şi întrucât Papa, în calitate de episcop al Romei, este succesorul lui Petru, cap al bisericii şi “Vicar al lui Hristos”. (CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH, § 881-882 (1994))
Chiar şi aşa, Biblia afirmă clar că Isus Hristos este temelia şi capul bisericii, şi nicidecum papa. “El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea.” (Coloseni 1:18)
Aşadar, Papa caută să-l înlocuiască pe Hristos la fel cum tot el i se opune Domnului. El este antihristul.
La fel ca la Iuda, taina fărădelegii presupune pretenţia de a fi un adept fidel al lui Isus, când de fapt el lucra să-l trădeze, (“Pe când grăia El încă, iată că a venit o gloată. Şi cel ce se chema Iuda, unul din cei doisprezece, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Isus, ca să-L sărute. Şi Isus i-a zis: “Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului?”-Luca 22:47,48), tot aşa şi papa, care este la rându-i taina fărădelegii, pretinde a fi loial adept Lui Isus, dar îi trădează pe supuşii săi conducându-i spre focul Iadului.
“Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi proorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor. Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.” (Apocalipsa 20:10-15)
Antihristul este opusul absolut al lui Isus; Isus este taina evlaviei, El este credincios şi adevărat şi nu ne va părăsi niciodată.
“Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi.” (Evrei 13:5)
“Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce sta pe el, se cheamă “Cel credincios” şi “Cel adevărat”, şi El judecă şi Se luptă cu dreptate.” (Apocalipsa 19:11)
Advertisements
This entry was posted in Păgânismul catolic. and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s