Catehismul Romano-Catolic vs. Biblia (3)

CATEHISMUL ȘI INTERPRETAREA BIBLIEI
O Comparație între “Catehismul Bisericii Catolice” (publicat în 1995, Doubleday Religion, 1540 Broadway, New York, New York 10036) și învățătura Bibliei în ceea ce privește înțelegerea/interpretarea Bibliei.
Catehismul Romano-Catolic
Biblia
 
Numai Magisteriul Bisericii poate interpreta Biblia!
 
Duhul Sfânt interpretează Biblia pentru creștini!
“Sarcina de a interpreta Cuvântul lui Dumnezeu în mod autentic, a fost încredințată numai Magisteriului Bisericii, care este Papa și episcopii în comuniune cu el.” # 100, p.35
(a) Creștinii nu au nevoie de niciun interpret omenesc care să-i învețe să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu. 
V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea.” (1 Ioan 2:26,27)
La următorul punct (b), aflăm că Duhul Sfânt este Acela care ne învață ceea ce trebuie să cunoaștem despre Cuvântul lui Dumnezeu. 
(b) Nicăieri în Biblie nu se spune că, Dumnezeu le-a încredințat Scripturile Sale Papei sau episcopilor săi, și nici că a încredințat interpretarea Scripturilor Papei și episcopilor săi. Dumnezeu Însuși interpretează Scripturile pentru copiii săi. 
Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, VĂ VA ÎNVĂȚA TOATE LUCRURILE şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.” (Ioan 14:26) 
Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi VĂ VA DESCOPERI TOATE LUCRURILE viitoare.” (Ioan 16:23) 
(c) Nouă, ca discipoli, ni se poruncește în Cuvântul lui Dumnezeu să studiem Biblia. Nu se spune că trebuie să lăsăm studierea Bibliei în seama altora: 
Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care ÎMPARTE DREPT CUVÂNTUL ADEVĂRULUI. ” (2 Timotei 2:15) 
(d) Dumnezeu nu a lăsat Scripturile pentru interpretarea privată a vreunui conducător al vreunei organizații. 
Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, MÂNAȚI DE DUHUL SFÂNT.” (2 Petru 1:20) 
(e) Dacă ar fi fost imposibil pentru noi să înțelegem Scripturile atunci, Isus nu i-ar fi mustrat niciodată pe saduchei pentru greșelile lor: 
Drept răspuns, Isus le-a zis: “Oare nu vă rătăciţi voi, din pricină că nu pricepeţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu?” (Marcu 12:24) 
(f) Dumnezeu vă va oferi mai multă înțelegere și pricepere decât toți profesorii, inclusiv papa și episcopii săi, deoarece: 
Cât de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea. Poruncile Tale mă fac mai înţelept decât vrăjmaşii mei, căci totdeauna le am cu mine. Sunt mai învăţat decât toţi învăţătorii mei, căci mă gândesc la învăţăturile Tale. ” (Psalm 119:97-99)

 Sursa:
Catechism and Bible Interpretation, by Sis. Sandy w/Tracy,
http://www.spreadhisword.org/jil/catechis/interpre.htm

Înțelegere, Pricepere, Înțelepciune
În contrast cu filosofiile lipsite de conținut ale oamenilor, apostolul Pavel declară că prin răscumparea și iertarea păcatului, Hristos răspândește peste noi un belșug de orice fel de înțelepciune și pricepere:

”În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său pe care l-a răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine însuşi” (Efeseni 1:7-9)

Pentru greci cuvântul ”pricepere” (phronesis) reprezenta un concept important. Sensul de bază al cuvântului este ”mod de gândire, stare a minții, inteligență, bun simț” dar avea deseori și conotația de ”discernământ și capacitate de judecată.” (”Pappus, Plato and the Harmonic Mean”,  Malcolm Brown., Phronesis. (1975), Vol. II, p. 616) Însemna capacitatea de a vedea dincolo de simpla cunoaștere a unui lucru, înțelegerea modului de aplicare în practică, folosirea lui. Acest termen ar mai putea fi tradus și prin ”discernământ.”.

|Efeseni 4:14 (”ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire.”) este probabil cea mai ilustrativă descriere din Scriptură despre un creștin imatur, lipsit de călăuzire și fără discernământ.

Pavel vorbește despre viclenia oamenilor – prima cale pe care vine falsa învățătură. Grecescul kubeia de la kubos (în românește, cub) apare numai în Noul Testament și înseamnă literalmente ”a juca zaruri”. Viclenia sugerează, așadar, prefăcătoria, trucurile și frauda implicată în falsele învățături.

Creștinii imaturi sunt prea încrezători în presupusele lor cunoștințe și sunt o pradă ușoară pentru falșii învățători.
Iată de ce i-a avertizat Pavel pe prezbiterii efeseni veniți din Milet: ”şi se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. ” (Fapte 20:30)

Pavel îl atenționa pe Timotei despre acest real pericol reprezentat de aceia care nu se țineau de cuvintele sănătoase ale Domnului Hristos: ”Dacă învaţă cineva pe oameni învăţătură deosebită, şi nu se ţine de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos şi de învăţătura care duce la evlavie… Ferește-te de astfel de oameni!” (1 Timotei 6:3, 5)

Revenind la Efeseni 7:8, Pavel folosește cei doi termeni, înțelepciune (sophia) și pricepere (phronesis) spunând că acestea două i-au fost date fiecărui credincios  pentru ca acesta să fie pe deplin pregătit pentru viață. Dacă cineva nu prețuiește aceste daruri și se complace într-o stare de imaturitate a credinței, acest lucru se datorează exclusiv alegerii sale personale care poate fi explicată doar prin lipsa de dragoste pentru Hristos!

Iar dacă ne lipsește înțelepciunea (și sigur ne lipsește) , cum o putem obține?
Iată răspunsul: ”Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. ” (Iacov 1:5)

Sursa: 
Un cuvânt pe zi, Cuvinte-cheie din Noul Testament, J.D. Watson, 
(traducere în limba română Adriana Ioana Nacu, 2010, Casa Cărții, Oradea; pg. 49, 220)
Advertisements
This entry was posted in BIBLIA, IEZUITI, Păgânismul catolic. and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s