Pe această piatră voi zidi Biserica Mea

O altă doctrină a Antihristului este învăţătura potrivit căreia, Petru este piatra pe care Dumnezeu şi-a ridicat biserica sa, şi că Papa – episcopul Romei – este succesorul lui Petru şi vicar al lui Hristos! (CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH, § 881-882, 1994)
Capul bisericii este doar Unul, Isus Hristos însuşi!
“El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea.” (Coloseni 1:18)
Isus Hristos nu va împărţi gloria şi autoritatea Sa cu nimeni, Hristos are preeminenţă în toate lucrurile! “Să nu te închini înaintea unui alt dumnezeu; căci Domnul se numeşte gelos, este un Dumnezeu gelos.” (Exodul 34:14)
Profeţiile Vechiului Testament cu privire la venirea lui Hristos arată că piatra unghiulară a bisericii trebuie să fie o piatră din ceruri, şi care nu este cioplită de mîini omeneşti, şi că biserica va creşte pe această piatră şi va deveni un munte, care va umple pământul!
Vezi:
“Tu te uitai la el, şi s-a dezlipit o piatră, fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier şi de lut ale chipului, şi le-a făcut bucăţi. Atunci fierul, lutul, arama, argintul şi aurul s-au sfărâmat împreună şi s-au făcut ca pleava din arie vara; le-a luat vântul, şi nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra, care sfărâmase chipul, s-a făcut un munte mare, şi a umplut tot pământul. Iată visul. Acum îi vom spune şi tâlcuirea înaintea împăratului. Tu, împărate, eşti împăratul împăraţilor, căci Dumnezeul cerurilor ţi-a dat împărăţie, putere, bogăţie şi slavă. El ţi-a dat în mâini, oriunde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului şi păsările cerului, şi te-a făcut stăpân peste toate acestea: tu eşti capul de aur! După tine, se va ridica o altă împărăţie, mai neînsemnată decât a ta; apoi o a treia împărăţie, care va fi de aramă, şi care va stăpâni peste tot pământul. Va fi o a patra împărăţie, tare ca fierul; după cum fierul sfărâmă şi rupe totul, şi ea va sfărâma şi va rupe totul, ca fierul care face totul bucăţi. Şi după cum ai văzut picioarele şi degetele picioarelor parte de lut de olar şi parte de fier, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi împărţită; dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai aşa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Şi după cum degetele de la picioare erau parte de fier şi parte de lut, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi în parte tare şi în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omeneşti de căsătorie, dar nu vor fi lipiţi unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie, care nu va fi nimicită niciodată, şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic. Aceasta înseamnă piatra, pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini, şi care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul şi aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat, şi tâlcuirea lui este temeinică.” (Daniel 2:34-45)
Dar piatra despre care a profeţit profeţit Daniel este Hristos.
A declara că un om este piatra pe care este zidită biserica, acel om nu poate fi altul decât Hristos, fiindcă Biblia arată clar că Isus Hristos este piatra, capul bisericii.

A mărturisi fals despre o anume persoană, că aceasta este Hristosul, capul bisericii, împlineşte profeţiile Scripturii care-l identifică pe antihrist.

“Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă, şi de a se descoperi omul fărădelegii; fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte “Dumnezeu”, sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.” (2 Tesaloniceni 2:3-4)
“Împăratul va face ce va voi; se va înălţa, se va slăvi mai presus de toţi dumnezeii, şi va spune lucruri nemaiauzite împotriva Dumnezeului dumnezeilor; şi va propăşi până va trece mânia, căci ce este hotărât se va împlini. Nu va ţine seamă nici de dumnezeii părinţilor săi, nici de dorinţa femeilor; cu un cuvânt, nu va ţine seamă de nici un dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai presus de toţi.” (Daniel 11:36 -37)
Există un singur cap al bisericii; biserica nu este un monstru bicefal. Pentru a susţine că eşti piatra bisericii este obligatoriu să negi că Isus este piatra bisericii! Iar dacă negi că Isus este piatra înseamnă să negi că Isus este Hristosul.
A nega că Isus este Hristosul este o doctrină a lui antihrist, identificată clar în Ioan 2:22-23:
“Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul. Oricine tăgăduieşte pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul, are şi pe Tatăl.”
În Matei 16:16, Petru spune că Isus este “Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!”
Iar Isus spune că pe piatra aceea îşi va zidi Biserica Sa. Acel verset, care deseori este citat de către Biserica Catolică pentru a susţine pretenţia potrivit căreia Papa conduce biserica lui Dumnezeu, nu este un suport care să-l susţină pe Petru ca piatră ci mai degrabă să-L identifice pe Hristos ca fiind piatra!
Isus i-a întrebat pe ucenicii săi “cine ziceţi că sunt?”, iar Petru a răspuns că Isus este “Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!”
Răspunsul lui Petru relevă că piatra peste care Dumnezeu îşi va zidi Biserica Sa, este Isus Hristos şi nicidecum Petru. Pe când Papa, spunând că Petru este piatra, nu face decât să nege că Isus este piatra, Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu.
Negarea papală a lui Hristos este o împlinire a profeţiilor cuprinse în 1 Ioan 2:22-23, şi care îl identifică pe antihrist cu acela care neagă că Isus este Hristosul.
Afirmaţia fără dubiu a Papei este că, Petru este piatra şi prin urmare şi Hristosul: atunci, Papa, ca succesor al lui Petru, este deasemenea Hristos. Dar Biblia dezvăluie că papa este antihristul!
“Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip, şi a întrebat pe ucenicii Săi: “Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?” Ei au răspuns: “Unii zic că eşti Ioan Botezătorul; alţii: Ilie; alţii: Ieremia, sau unul din prooroci.” “Dar voi”, le-a zis El, “cine ziceţi că sunt?” Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: “Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!” Isus a luat din nou cuvântul, şi i-a zis: “Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.” Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru (Greceşte: Petros.); şi pe această piatră (Greceşte: petra.) voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.” (Matei 16:13-18)
Hristos este capul bisericii, nu Petru! Vezi Efeseni 5:23 (“Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului.); Coloseni 1:18 (” El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea.”) Dacă Petru este capul Bisericii Lui Dumnezeu, de ce atunci l-a numit Isus pe Petru, Satan, din moment ce făcuse din Petru temelia bisericii?

Următorul pasaj biblic este semnificativ pentru aceia care l-ar fi dorit pe Petru ca piatră a bisericii lor, pentru că ei au ales pe cineva care seamănă mai mult a lucruri omeneşti şi nicidecum cu Dumnezeu:
“Dar Isus S-a întors, şi a zis lui Petru: “Înapoia Mea, Satano: tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.”” (Matei 16:23)
Duhul Sfânt, mai mult, semnalează că Papa este antihrist prin alegerea lui Petru ca prim papă al Bisericii Catolice, acesta din urma începându-şi presupusa domnie prin negarea de trei ori a lui Hristos (o împlinire a profeţiei din 1 Ioan 2:22-23). Vezi şi Matei 26:31-75.
Piatra Bisericii Catolice nu este Dumnezeu. Piatra pe care stă ea este doar un om care încearcă să-i ia locul lui Dumnezeu.
Căci stânca lor nu este ca Stânca noastră, Vrăjmaşii noştri înşişi sunt judecători în această privinţă. Ci viţa lor este din sadul Sodomei și din ţinutul Gomorei; Strugurii lor sunt struguri otrăviţi, Bobiţele lor sunt amare; Vinul lor este venin de şerpi, Este otravă cumplită de aspidă.” (Deuteronomul 32:31:33)
Petru, a înţeles în mod clar ceea ce Isus spunea prin “Pe această piatră voi zidi Biserica Mea!”. Piatra era Isus.
În următorul pasaj Petru face trimitere în mod repetat la Isus ca la piatra pe care au lepădat-o zidarii. Isus este singurul nume sub cer care-i poate salva pe oameni de la pedeapsa focului veşnic, nici Petru şi nici papa.
“Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: “Mai mari ai norodului şi bătrâni ai lui Israel! Fiindcă suntem traşi astăzi la răspundere pentru o facere de bine, făcută unui om bolnav, şi suntem întrebaţi cum a fost vindecat, s-o ştiţi toţi, şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos, în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului.‘ În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.” (Faptele apostolilor 4:8-12)
“Căci este scris în Scriptură: “Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; şi cine se încrede în El, nu va fi dat de ruşine.” Cinstea aceasta este dar pentru voi care aţi crezut! Dar pentru cei necredincioşi, “piatra, pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului; și “o piatră de poticnire, şi o stâncă de cădere”. Ei se lovesc de ea, pentru că n-au crezut Cuvântul, şi la aceasta sunt rânduiţi.” (1 Petru 2:6:8)
“şi toţi au băut aceeaşi băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei; şi stânca era Hristos.(1 Corinteni 10:4)
“fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.” (Efeseni 2:20)
“Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, şi care este Isus Hristos.” (1 Corinteni 3:11)
“Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Da, El este Stânca şi Ajutorul meu, Turnul meu de scăpare: nicidecum nu mă voi clătina.” (Psalmii 62:5-6)
El este Stânca; lucrările Lui sunt desăvârşite, Căci toate căile Lui sunt drepte; El este un Dumnezeu credincios şi fără nedreptate, El este drept şi curat.” (Deuteronomul 32:4)
“Nimeni nu este sfânt ca Domnul; Nu este alt Dumnezeu decât Tine; Nu este stâncă aşa ca Dumnezeul nostru.” (1 Samuel 2:2)
“El a zis: “Domnul este stânca mea, cetăţuia mea, Izbăvitorul meu. Dumnezeu este stânca mea, la care găsesc un adăpost, scutul meu şi puterea care mă mântuieşte, turnul meu cel înalt şi scăparea mea. Mântuitorule! Tu mă scapi de silnicie.” (2 Samuel 22:2-3)
Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă, şi întăritura mea!” (Psalmii 18:2)
“Căci cine este Dumnezeu, afară de Domnul, şi cine este o stâncă, afară de Dumnezeul nostru?” (Psalmii 18:31)
Doamne, către Tine strig. Stânca mea! Nu rămâne surd la glasul meu, ca nu cumva, dacă Te vei depărta fără să-mi răspunzi, să ajung ca cei ce se pogoară în groapă.” (Psalmii 28:1)
“Pleacă-Ţi urechea spre mine, grăbeşte de-mi ajută! Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetăţuie unde să-mi găsesc scăparea! Căci Tu eşti Stânca mea, Cetăţuia mea, şi, pentru Numele Tău, mă vei povăţui şi mă vei călăuzi.” (Psalmii 31:2-3)
“De aceea, zic lui Dumnezeu, Stânca mea: “Pentru ce mă uiţi? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare, sub apăsarea vrăjmaşului?”” (Psalmii 42:9)
“De la capătul pământului strig către Tine cu inima mâhnită, şi zic: “Du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine!”” (Psalmii 61:2)
“îşi aduceau aminte că Dumnezeu este Stânca lor, şi că Dumnezeul Atotputernic este Izbăvitorul lor.” (Psalmii 78:35)
“El Îmi va zice: “Tu eşti Tatăl meu, Dumnezeul meu şi Stânca mântuirii mele!“” (Psalmii 89:26)
“Dar Domnul este turnul meu de scăpare, Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost.” (Psalmii 94:22)
“Veniţi să cântăm cu veselie Domnului, şi să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre.” (Psalmii 95:1)
“după cum este scris: “Iată că pun în Sion o Piatră de poticnire, şi o stâncă de cădere: şi cine crede în El, nu va fi dat de ruşine.”” (Romani 9:33)
“Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la Mine, aude cuvintele Mele, şi le face. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte, şi a aşezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape, şi s-a năpustit şuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, pentru că era zidită pe stâncă.” (Luca 6:47-48)
“De aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă.(Matei 7:24)
Piatra, pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii.” (Psalmii 118:22)
“Şi atunci El va fi un locaş sfânt, dar şi o piatră de poticnire, o stâncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel, un laţ şi o cursă pentru locuitorii Ierusalimului!” (Isaia 8:14)
“de aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: “Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preţ, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică; cel ce o va lua ca sprijin, nu se va grăbi să fugă.” (Isaia 28:16)
“Isus le-a zis: “N-aţi citit niciodată în Scripturi că: ,Piatra, pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru, şi este minunat în ochii noştri?’ De aceea, vă spun că Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi, şi va fi dată unui neam, care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta, va fi zdrobit de ea; iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera.” (Matei 21:42)
Dovezile aduse de Sfânta Scriptură sunt atât de clare încât chiar Papa Ioan Paul II şi-a dat seama că trebuie să recunoască faptul că Isus este Piatra peste care este construită Biserica Lui Dumnezeu. (JOHN PAUL II, CROSSING THE THRESHOLD OF HOPE, p. 11, 1994.)
Iar recunoaşterea acestui lucru este iarăşi una dintre multele declaraţiile atât de contradictorii ale bisericii romane.
Prin susţinerea afirmaţiei că Petru este Piatra, Papa a negat faptul că Isus este Piatra, care în esenţă se traduce prin refuzul că Isus este Hristosul!
Papa a împlinit profeţia din 1 Ioan 2:22-23, care spune că Antihristul va nega că Isus este Hristosul. Şi atunci, despre cine afirmă Papa că ar fi Hristosul?
Răspunsul la această întrebare este dat dacă, comparăm ce spune Biblia despre Hristos cu ceea ce spune Papa despre Hristos.

Ce înseamnă atunci când noi spunem că, Isus este Hristosul? Aceasta înseamnă că El este Unsul, “Dumnezeu cu noi”.

În Matei 1:23, Isus este identificat ca “Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: “Dumnezeu este cu noi”.
Cu toate acestea, Papa susţine că el este “Dumnezeu pe pământ.” “Noi ţinem locul lui Dumnezeului Atotputernic pe acest pământ.” (Papa Leo XIII) (ALBERTO RIVERA, DOUBLE CROSS, Chick publications, p. 27, 1981; citat din THE GREAT ENCYCLICAL LETTERS OF POPE LEO XIII, p. 304, Benziger Brothers, 1903)
Isus Hristos este Mijlocitorul nostru înaintea Lui Dumnezeu.
“Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.” (1 Ioan 2:1)
”Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos,” (1 Timotei 2:5)
Cu toate acestea, Papa afirmă că el este Suveranul Pontif. Pontif, literal, se traduce prin podar (constructor de poduri); acest titlu semnifică că el este o punte de legătură între Dumnezeu şi om. “Este obligaţia oricărei fiinţe omeneşti de a se supune Papei pentru a fi salvată.” (Bula Sanctum, Noiembrie 18, 1302) În afară de asta, biserica catolică învaţă că, Maria şi sfinţii sunt avocaţii noştri înaintea tronului lui Dumnezeu.
“Sfinţii… mijlocirea este cel mai fericit serviciu pentru planul lui Dumnezeu. Noi putem şi trebuie să le cerem acestora să mijlocească pentru noi şi pentru întreaga lume.” (CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH, § 2683, 1994)
Isus Hristos este “Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre” (Evrei 12:2).
“Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” (Efeseni 2:8)
Cu toate acestea, Papa susţine că credinţa vine de la om şi că acesteia trebuie să fie legată de fapte şi anume totul depinzând de om şi nu de Isus.
Biserica catolică susţine chiar că, faptele făcute de către alţii pentru un mort sunt esenţiale pentru mântuirea decedatului.
“Sufletele… sunt curăţate după moarte prin pedepsele purgatoriului; şi astfel ei pot fi exoneraţi de la executarea acestor pedepse, şi anume prin sacrificiile messei, prin rugăciuni, prin pomeni, şi alte lucrări pioase, care de obicei sunt făcute de către credincioşi pentru alţi credincioşi în acord cu instituţiile Bisericii. ” (Council of Florence, 1439. (AVRO MANAHATTAN, THE VATICAN BILLIONS, Chick Publications, p.183, 1983)
Isus Hristos este ” fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor,” 1 Timotei 6:15
Papa Inocenţiu II şi-a declarat stăpînirea şi proprietatea asupra întregului univers în calitate de “Suveran Temporar al Universului.” (AVRO MANAHATTAN, THE VATICAN BILLIONS, Chick Publications, p.41, 1983)
Papa Bonifaciu VIII a declarat: “Am autoritatea Regelui regilor. Eu sunt totul în toate şi deasupra a orice, aşa că Dumnezeu, Însuşi şi cu Mine, Vicarul (Locţiitorul) lui Dumnezeu, avem acelaşi consistoriu, iar Eu sunt capabil să fac aproape orice lucru pe care şi Dumnezeu îl poate face. De aceea, eu voi fi pentru voi ca Dumnezeu.” (The Bull Sanctum, November 18, 1302; ALBERTO RIVERA, THE GODFATHERS, Chick Publications, p. 32, 1982 (citat din The Registers of Boniface VIII, The Vatican Archives, L. Fol. 387 and THE CATHOLIC ENCYCLOPEDIA, Encyclopedia Press (1913)).
Chiar şi în ziua de azi papa poartă tripla coroană (Tiara), întrucât el pretinde a domni ca un rege peste Rai, Iad şi Pământ.
Isus Hristos este “Mare Preot” al Dumnezeului Atotputernic. (Evrei 4:14). Papa pretinde că el este cel mai mare preot. Aşa cum deja am menţionat mai înainte, papa pretinde titlul de Suveran Pontif. Papa este succesorul imperatorilor Romei care, rând pe rând deveneau Suveran Pontif (Pontifex Maximus), titlu ce-l desemna pe cel mai înalt preot al religiilor păgâne ale Romei. (COLLIER’S ENCYCLOPEDIA, volume 19, p. 239 (1991))
Isus este “cel mai înalt dintre împăraţii pământului” (Psalm 89:27)
Cu toate acestea Papa îşi proclamă autoritatea asupra regilor întregului pământ.
“Pontiful Roman deţine primatul asupra întregii lumi.” (The Vatican Council, Session IV, chapter III, July 18, 1870).
Isus este “Domnul tuturor”. (Faptele Apostolilor 10:36)
Papa, totuşi, susţine că toţi trebuie să i se supunuă lui însuşi:Pontiful Roman judecă întreaga omenire, fără ca el să fie judecat de cineva. Noi declarăm, imperativ, definitiv şi susţinem: că orice fiinţă omenească pentru a fi mântuită este obligatoriu să se supună Suveranului Pontif… Şi aceste cuvinte ale lui Hristos… ‘Tu ai supus toate lucrurile sub picioarele Sale’,  se pot verifica foarte bine în persoana mea.” (The Bull Sanctum, November 18, 1302) (ALBERTO RIVERA, THE GODFATHERS, Chick Publications, p. 32, 1982 (quoting The Registers of Boniface VIII, The Vatican Archives, L. Fol. 387 and THE CATHOLIC ENCYCLOPEDIA, Encyclopedia Press (1913)).
Papa pretinde pentru el însuşi fiecare atribut al lui Hristos. În esenţă el a negat că Isus este Hristosul şi stabileşte pentru sine pretenţia de a fi Hristos. Sfânta Scriptură îl indică într-un astfel de om pe antihrist:
“Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul. Oricine tăgăduieşte pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul, are şi pe Tatăl.” (1 Ioan 2:22-23)
Biblia spune că antihristul îl va tăgădui pe Fiul şi pe Tatăl. (1 Ioan 2:20-23)
Papa îşi dezvăluie limpede identitatea ca fiind antihrist prin tăgăduirea expresă a Tatălui. Papa îşi arogă şi titlul de “Sfântul Tată”. Vezi Catehismul Bisericii Catolice, § 10.
“Tată Sfânt” este un titlu care apare o singură dată în Sfânta Scriptură şi care îi este rezervat Lui Dumnezeu Tatăl:
“Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem şi noi”. (Ioan 17:11)
Advertisements
This entry was posted in Păgânismul catolic. and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s