Antihristul şezând în templul lui Dumnezeu

Satana doreşte să fie ca Dumnezeu cel Prea Înalt. Planurile sale au fost năruite atunci când Dumnezeu l-a aruncat din cer pe pământ:
“Tu ziceai în inima ta: Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei; mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt.” (Isaia 14:13-14)
“În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un mare balaur roşu, cu şapte capete, zece coarne, şi şapte cununi împărăteşti pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului, şi le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii, care sta să nască, pentru ca să-i mănânce copilul, când îl va naşte. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie. Şi femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo o mie două sute şaizeci de zile. Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui. Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: “Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru, şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.” Ei l-au biruit, prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte. De aceea bucuraţi-vă, ceruri, şi voi care locuiţi în ceruri! Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme.” Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia, care născuse copilul de parte bărbătească. Şi cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii, ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei unde este hrănită o vreme, vremuri, şi jumătatea unei vremuri, departe de faţa şarpelui. Atunci şarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca s-o ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul şi-a deschis gura, şi a înghiţit râul, pe care-l aruncase balaurul din gură. Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos.” (Apocalipsa 12:3-17)
Când rebeliunea sa împotriva lui Dumnezeu din ceruri a eşuat, el a decis să încerce a-şi ridica tronul său pe pământ. La fel ca atunci când Satana a înşelat-o pe Eva, la fel şi acum el le promite discipolilor săi că ei pot fi la fel ca Dumnezeu.
Sfânta Scriptură ne avertizează cu privire la acela care va sta în templul lui Dumnezeu pretinzând a avea autoritatea lui Dumnezeu. Exact lucrul acesta îl face Papa numindu-se el însuşi cap al Bisericii Catolice. Biserica Catolică se traduce prin Biserica Universală. (CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH, § 830-831, 1994)
Dumnezeu, şi nu Papa, este capul bisericii universale.
“Cât priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos şi strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor, să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră, şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă, şi de a se descoperi omul fărădelegii; fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte “Dumnezeu”, sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.” (2 Tesaloniceni 2:1-4)
Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? Dacă nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci Templul lui Dumnezeu este sfânt: şi aşa sunteţi voi.” (1 Corinteni 3:16)
“Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 6:19-20)
“În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul.” (Efeseni 2:21)
Instituţia Romano Catolică îşi propune să fie biserica lui Dumnezeu cu Papa cap al acestei biserici. Dar cum poate fi această organizaţie Romană biserica lui Dumnezeu când ea este înţesată de idoli.”
“Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: “Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.” (2 Corinteni 6:16)
“Căci dacă te vede cineva pe tine, care ai cunoştinţă, că şezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui, care este slab, nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor?” (1 Corinteni 8:10)
Liderul organizaţiei Romano Catolice, papa, pretinde că el nu este doar liderul romano catolicilor dar de asemenea susţine că el este capul adevăratei biserici a lui Dumnezeu incluzându-i aici şi pe creştinii protestanţi şi la care el se referă ca la nişte “fraţi separaţi”.
El susţine cu glas tare că accederea în Rai depinde exclusiv de supunerea înaintea autorităţii sale:
“Noi declarăm, imperativ, definitiv şi susţinem: că orice fiinţă omenească pentru a fi mântuită este obligatoriu să se supună Pontifului Roman.” (Bull Unum Sanctum, Pope Boniface VIII, 1302.)
O astfel de doctrină îl relevă pe Papa ca pe antihrist. El face aluzie, prin astfel de declaraţii, că deţine poziţia şi autoritatea Dumnezeului Atotputernic. În continuare veţi citi, cum Papa pretinde în mod expres autoritatea lui Dumnezeu.
Isus, cu toate acestea, a lămurit că El, fiind Dumnezeu, este singura cale către Rai.
“Isus i-a zis: “Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”” (Ioan 14:6)
“El este ‘piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului.’ În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.” (Faptele apostolilor 4:11-12)
Nu numai că Papa susţine că are autoritatea să mântuiască dar de asemenea el pretinde să se înscăuneze în scaunul Dumnezeului Atotputernic, egal în autoritate şi infailibil cu Domnul Isus Hristos. (CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH, § 2034-2035, 1994)
Nu doar în problemele spirituale ci şi în toate aspectele. Papa pretinde putere asupra tuturor guvernelor de pe pământ. În timpul ceremoniei de încoronare Papa este încoronat cu aceste cuvinte: “Primeşte tiara împodobită cu trei coroane, şi să ştii că tu eşti Tatăl şi Prinţul tuturor regilor şi guvernator al întregii lumi.” (ALBERTO RIVERA, FOUR HORSEMEN, Chick Publications, p. 25, 1985 (citat din AVRO MANHATTAN, VATICAN IMPERIALISM IN THE 20th CENTURY, p. 76.). vezi și, JOHN W. ROBBINS, ECCLESIASTICAL MEGALOMANIA,  p. 132, 1999)
Pontiful Roman judecă întreaga omenire, dar el nu poate fi judecat de nimeni.
“Noi declarăm, imperativ, definitiv şi susţinem: că orice fiinţă omenească pentru a fi mântuită este obligatoriu să se supună Pontifului Roman…. Acestea sunt cuvintele lui Hristos… ‘Tu ai supus toate lucrurile sub picioarele Sale’, pare a se regăsi în persoana mea.”
“Eu am autoritatea Regelui Regilor. Eu sunt în toate şi deasupra tuturor, la fel ca Dumnezeu, El însuşi şi Eu, Vicarul lui Dumnezeu, având acelaşi consistoriu, iar Eu sunt capabil să fac aproape totul din ceea ce Dumnezeu poate face. Prin urmare, mă poţi accepta ca pe Dumnezeu.” (The Bull Sanctum, November 18, 1302; ALBERTO RIVERA, THE GODFATHERS, Chick Publications, p. 32, 1982 (citat din The Registers of Boniface VIII, The Vatican Archives, L. Fol. 387 and THE CATHOLIC ENCYCLOPEDIA, Encyclopedia Press, 1913))
“Noi, pe acest pământ, îi ţinem locul Dumnezeului Atotputernic.” (Papa Leo XIII. (ALBERTO RIVERA, DOUBLE CROSS, Chick publications, p. 27, 1981(citat din THE GREAT ENCYCLICAL LETTERS OF POPE LEO XIII, p. 304, Benziger Brothers, 1903; G.A. RIPLER, NEW AGE BIBLE VERSIONS, p. 134, 1993)
“Pontiful Roman deţine primatul în lumea întreagă; şi ca Pontif Roman el este succesorul binecuvântaţilor Petru, Prinţul Apostolilor, şi este adevăratul vicar al lui Hristos, şi cap al întregii Biserici, şi Tată şi Învăţător al tuturor creştinilor; şi această putere întreagă i-a fost dată lui de către binecuvântatul Petru prin Isus Hristos Domnul nostru, pentru a conduce, a hrăni şi guverna Biserica universală… Aceasta este învăţătura despre adevărul Catolic, de la care nimeni să nu se poată abate fără a-şi pierde credinţa şi mântuirea. Şi din moment ce, prin dreptul dat de primatul Apostolic, un Papă este situat deasupra întregii Biserici universale, noi vom continua să susţinem că el este judecătorul suprem al credincioşilor… nimeni nu poate contesta judecata Scaunului Apostolic, fiindcă nici o autoritate nu este mai mare decât a acestuia.” (The Vatican Council, Session IV, chapter III, July 18, 1870 )
“Puterea unui rege se datorează autorităţii Pontificale.” Papa Inocenţiu III. (G.A. RIPLER, NEW AGE BIBLE VERSIONS, p. 134, 1993)
“Puterea temporară ar trebui să fie subordonată problemelor bisericeşti.” Papa Bonifaciu VII (G.A. RIPLER, NEW AGE BIBLE VERSIONS, p. 134, 1993)
Papa pretinde primatul asupra întregii lumi, dar când ucenicii l-au întrebat pe Isus, despre cine va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor, Isus nu a răspuns “Petru”. El a spus că oricare dintre ei se va smeri ca un copilaş, acela va fi cel mai mare dintre ei.
“În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Isus, şi L-au întrebat: “Cine este mai mare în Împărăţia cerurilor?” Isus a chemat la El un copilaş, l-a pus în mijlocul lor, şi le-a zis: “Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaş, va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor.” (Matei 18:1-4)
Hristos este capul bisericii, nici Petru şi nici presupusul său succesor, papa. (vezi și Efeseni 5:23)
Advertisements
This entry was posted in Păgânismul catolic. and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s