Adventismul: reflecția lui Ellen G. White

1. REFLECȚIA PROFETESEI
Adventismul de ziua a șaptea este o reflectare a profetesei sale, Ellen G. White. El este inseparabil unit cu scrierile ei care, sunt considerate a fi o sursă autoritară a adevărului. Biserica Adventistă recunoaște că este îndatorată și că depinde de scrierile lui Ellen White.
Scrierile lui Ellen White sunt numite cu afecțiune “Spiritul profeției” de cei mai mulți dintre adventiștii de ziua a șaptea. Se crede că, darul ei  în biserica adventistă este una dintre dovezile că, acesta este Biserica “rămășiței” care “păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus …. mărturia lui Isus este duhul profeției “. (Apocalipsa 12: 17; 19: 10)

În cartea The White Truth (Adevărul Alb), publicată de biserică în 1981, ca răspuns la recenta descoperire a plagiatelor doamnei White, autorul John J. Robertson expune limpede importanța pe mai departe a  scrierilor lui Ellen White în comunitatea adventistă. Robertson afirmă că “influența spiritului profeției [scrierile lui Ellen White] este întrețesută în temelia credinței, vieții și organizației adventiste …. Ceea ce noi suntem ca biserică este o reflectare a credinței noastre în autoritatea divină evidentă din scrierile lui Ellen G. White “. The White Truth, p. 61

În același an, în care cartea ”Adevărul Alb” a fost oferită ca o apărare publică pentru scrierile doamnei White, biserica s-a reunit într-o sesiune a Conferinței Generale și a refăcut declarația sa de credință; în ceea ce avea să fie cunoscută sub numele de “Declarația Dallas”, noi putem observa expresia clară a rolului covârșitor pe care scrierile ei îl au în biserică.
“Unul dintre darurile Duhului Sfânt este profeția. Acest dar este un semn de identificare a bisericii rămășiței și a fost manifestat în lucrarea lui Ellen G. White. Ca mesager al Domnului, scrierile ei sunt o sursă continuă și autoritară a adevărului și asigură confort bisericii, orientare, instruire și mustrare. Trebuie de asemenea să fie clar că, Biblia este standardul prin care toate învățăturile și experiența trebuie să fie testate “. (Declarația no 17)
 
2. UN COMENTARIU INSPIRAT
Vreme de ani de zile,  adventiștii de ziua a șaptea au numit scrierile lui Ellen White, ” un comentariu inspirat al Bibliei”. În 1980 biserica publica, de asemenea, cartea ”The Pillars” (Pilonii), o carte pentru apărarea doctrinelor distinctive ale denominațiunii. În această carte, popularul pastor adventist Morris L. Venden îi invită pe cititorii săi să studieze cincisprezece “adevăruri” împreună cu el. “Adevărul # 14” este deosebit de interesant:
Adevărul # 14. Există speranță pentru fiecare credincios din rămășița de astăzi, care, uneori, se simte confuz datorită tuturor punctelor de vedere diferite și comentariilor adoptate de diferiți învățați. Însă noi avem un comentariu inspirat care ne-a fost dat cu scopul de a soluționa dezacordurile dintre comentariile neinspirate. Ce faci atunci când învățații nu sunt de acord? Ar trebui ca tu să devii un învățat mai bun decât cel mai bun pentru soluționarea diferendului în propria ta minte? Nicidecum! O repet încă odată. Dumnezeu i-a dat bisericii noastre un comentariu inspirat pentru a soluționa dezacordurile dintre comentariile neinspirate. Și putem fi recunoscători astăzi pentru acest dar.” (Pilonii, p. 30)
3. ORIGINE NEOMENEASCĂ
Doamna White a pretins că, scrierile ei nu erau de origine omenească, ci că au fost inspirate de Dumnezeu.
“Sunt la fel de dependentă de Duhul Domnului fie că e vorba de scris, fie că e vorba de o viziune. Este imposibil pentru mine să evoc lucrurile care mi-au fost arătate decât numai dacă Domnul le aduce înaintea mea în momentul în care el dorește ca eu să le relatez sau să le scriu “. (Spiritual Gifts, vol. 2, p. 293.)
“În antichitate Dumnezeu le vorbea oamenilor prin gura profeților și a apostolilor. În aceste zile, El le vorbește oamenilor prin mărturiile Duhului Său [Scrierile doamnei White]. Nu a existat niciodată un timp în care Dumnezeu l-a instruit pe poporul Său mai serios decât îl instruiește acum cu privire la voia Lui și la cursul pe care El dorește ca poporul lui să-l urmeze. Dar vor profita ei oare de învățăturile Lui? Vor primi ei mustrările Lui și vor da atenție avertismentelor Lui? ” (Testimonies for the Church, vol. 4, p. 147-148)

“Sora Hall tocmai mi-a citit scrisoarea pe care i-ai trimis-o. Mă bucură că aveți succes în vânzarea cărților mele pentru că, în felul acesta voi oferiți lumii, lumina pe care Dumnezeu mi-a dăruit-o mie. Aceste cărți conțin adevărul curat, drept și inalterabil iar ele trebuie că vor fi apreciate, cu siguranță. Învățătura pe care ele o conțin nu este de concepție umană “. Letter H-339, 26 decembrie 1904

“Cu toate acestea, acum când vă trimit o mărturie de avertizare și mustrare, mulți dintre voi declară că aceasta ar fi pur și simplu opinia sorei White. Și astfel voi ați insultat Duhul lui Dumnezeu”. (Testimonies for the Church, vol. 5, p. 661.)

“Cei care sunt mustrați de Duhul lui Dumnezeu, nu ar trebui să se ridice împotriva instrumentului umil. Este vorba despre Dumnezeu și nu de un muritor supus greșelii care le-a vorbit unora pentru a-i salva de la ruină”. (Testimonies for the Church, vol. 3, p. 257)

O declarație care apare în ziarul oficial al bisericii, The Review and Herald, prevede în mod clar poziția înaltă de care se bucură Ellen White în biserica adventistă.

“Adventiștii de ziua a șaptea susțin că, Ellen G. White a efectuat lucrarea unui profet adevărat în timpul celor șaptezeci de ani ai ei, de slujire publică. Așa cum Samuel și Ieremia au fost profeți, și așa cum și Ioan Botezătorul a fost,  tot așa credem noi că, și doamna White a fost un profet pentru biserica lui Hristos de astăzi “.  (Review & Herald. 04 octombrie 1928.)

4. ADVENTIȘTII DE ZIUA A ȘAPTEA SUNT NOROCOȘI UNICI

Arthur White, nepotul lui Ellen White și administratorul pentru ani de zile al bunurilor lui Ellen G. White, a făcut următoarea afirmație:
“Adventiștii de ziua a șaptea sunt norocoși unici în abordarea chestiunii inspirației profeților. Noi nu suntem lăsați să ne găsim drumul, să tragem concluziile noastre din scrierile de două mii de ani și mai înapoi, care au ajuns la noi prin variate transcrieri și traduceri. La noi este o chestiune aproape contemporană, căci am avut un profet în mijlocul nostru. Este un acord general printre  cercetătorii atenți ai lucrării sale că, experiența lui Ellen G. White nu a fost diferită de cea a profeților din vechime. Și în plus, în afară de faptul că astăzi deținem doar relativ puține capitole sau o mână de litere cum este cazul înregistrărilor existente din profeții Bibliei, însă noi avem toată gama din lucrările lui Ellen G. White pe care, ea le-a scris într-o perioadă de 70 de ani. Ea a scris în limba engleză așa că, nu se confruntă cu probleme de traducere … ” (Ellen G. White Writings, p. 15)
 
5. AUTORITATEA DOCTRINARĂ
“Reperele” sau “stâlpii” adventismului își au rădăcinile în persoana lui Ellen White. Deoarece aceste repere au fost dezvoltate, ea a avut un rol incontestabil, de autoritate, în definirea a ceea ce urma să fie clasificat fie ca adevăr, fie ca eroare. Doamna White descrie astfel modul în care a fost stabilită doctrina adventistă:

“La acea vreme [după dezamăgirea din 1844],  eroare după eroare s-au abătut asupra noastră. Slujitori și medici au venit cu noi doctrine Noi a trebuit să cercetăm Scriptura cu multă rugăciune iar Duhul Sfânt aducea adevărul în mințile noastre … Puterea lui Dumnezeu venea asupra mea, căci eu am fost desemnată în mod clar pentru a defini ceea ce este adevăr și ce este eroare. “

“Astfel că punctele credinței noastre au fost în așa fel stabilite încât, picioarele noastre au fost așezate pe o fundație solidă. Am acceptat adevărul, punct cu punct, sub demonstrația Duhului Sfânt. Doar trebuia să fiu lăsată în viziune și explicațiile mi se ofereau. Mi s-au oferit imagini ale lucrurilor cerești și despre sanctuar, căci noi eram așezați acolo unde lumina strălucea deasupra noastră, în raze clare și distincte “. (Selected Messages, bk. 3, p. 31,32)

6. SCRIERILE DOAMNEI WHITE SUNT  DE NECONTESTAT

Doamna White credea că scrierile sau mărturiile ei erau inspirate și, prin urmare, nu ar trebui vreodată să fie puse la îndoială. A te îndoi de scrierile, echivala cu a pune la îndoială Cuvântul lui Dumnezeu.

“În timp ce bărbații se aventurează să critice Cuvântul lui Dumnezeu, ei se aventurează pe pământ sacru, sfânt, și ar fi fost mai bine să le fie teamă și să tremure și să-și ascundă înțelepciunea lor ca pe o nebunie. Dumnezeu hotărăște ca niciun om să nu pronunțe judecăți cu privire la Cuvântul Său, prin selectarea unor lucruri ca fiind inspirate și prin discreditarea altora ca fiind neinspirate. Mărturiile [scrierile doamnei White] au fost tratate în același mod; dar Dumnezeu nu e cu ei.” (Selected Messages, bk. 1, p. 23)

“Când puterea lui Dumnezeu mărturisește care este adevărul, acel adevăr trebuie să rămână în veci ca adevăr. Și nu după presupuneri contrare luminii pe care Dumnezeu a dat-o…” (Counsels to Writers and Editors, p. 31)

7. PREVIZIUNILE LUI ELLEN WHITE

Doamna White a pretins că i-au fost revelate evenimente viitoare. “După cum Duhul lui Dumnezeu mi-a deschis mintea către marile adevăruri ale Cuvântului Său, și pentru scenele din trecut și viitor, mi s-a poruncit să fac cunoscut și altora ceea ce mie mi-a fost revelat, astfel, …” (Tragedia veacurilor , p. xi.)
Doamna Ellen G. White a făcut următoarele previziuni în timpul slujirii sale în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea. Acestea trebuie să fie testate și confruntate sincer cu lumina Cuvântului lui Dumnezeu.

8. VIITORUL IERUSALIM

O profeție interesantă a lui Ellen White a fost că “Vechiul Ierusalim nu va fi construit niciodată”. În Early Writings (Scrieri timpurii), p. 75 ea spune, “Am fost atrasă de către unii care sunt într-o mare eroare, crezând că este de datoria lor să meargă în Vechiul Ierusalim, și care cred că au o lucrare de făcut acolo înainte de a veni Domnul …. am văzut că, Satana i-a înșelat foarte mult pe unii cu privire la chestia asta, … Eu, de asemenea am mai văzut că, Vechiul Ierusalim nu va fi niciodată construit și că Satana făcea tot posibilul să conducă mintea copiilor lui Dumnezeu înspre aceste lucruri chiar acum, în timpul adunării “.
Această profeție nu s-a adeverit. De la renașterea statului Israel în 1948, “Ierusalimul vechi” a fost foarte mult construit.

9. DOAMNA WHITE VA FI ÎN VIAȚĂ LA REVENIREA LUI ISUS

Doamna White a prezis că ea se va număra printre “sfinții în viață”, la întoarcerea lui Isus.

“Curând ochii noștri au fost atrași către răsărit unde a apărut un mic nor negru, de mărime aproximativ cam cât jumătatea unei mâini de om, despre care noi toți știam că, era semnul Fiului omului …. Apoi a fost un cutremur puternic. Mormintele s-au deschis și cei morți s-au îmbrăcat în nemurire. Cei 144.000 au strigat, “Aleluia!”, atunci când i-au recunoscut pe prietenii lor care fuseseră despărțiți de ei prin moarte, și în același moment am fost schimbați și răpiți toți împreună cu ei, ca să-l întâmpinăm pe Domnul în văzduh “.  (Early Writings, p. 15-16)

Doamna White a murit la domiciliul său din apropierea orașului St Helena, California, pe 16 iulie, 1915. Opt zile mai târziu, ea a fost îngropată alături de soțul ei, James White, în Oak Hill Cemetery din Battle Creek, Michigan.

10. ANGLIA VA ATACA  STATELE UNITE

În 1862 ea a prezis că, “atunci când Anglia va declara război [împotriva Nordului, în timpul războiului civil], toate națiunile vor avea un interes să se implice, și va fi un război general, o confuzie generală.” Rezultatul avea să fie că “această națiune [Statele Unite] va … fi umilită în țărână”. (Testimonies for The Church, vol. 1, p. 259)
Istoria Americii arată clar că, Anglia nu a “declarat război” împotriva Statelor Unite în timpul Războiului Civil, și că Statele Unite ale Americii nu a fost “umilită în țărână.”
 
11. RĂZBOIUL CIVIL ESTE UN SEMN CĂ ISUS ESTE GATA SĂ SE ÎNTOARCĂ
“Am văzut o mai mare primejdie în țară decât am văzut până acum. Am auzit gemete și strigăte de primejdie, și am văzut marile companii angajate în luptă. Am auzit canonadele tunurilor, ciocnirea armelor, lupta corp la corp, precum și gemetele și rugăciunile celor care mureau …. poporul lui Dumnezeu trebuie să fie avertizat și să discearnă semnele timpului. Semnele venirii lui Hristos sunt prea clare pentru a fi puse la îndoială, și în vederea acestor lucruri, oricine profesează adevărul ar trebui să fie un predicator viu …. Tot cerul este în mișcare. Scenele istoriei pământului se închid rapid. Suntem în mijlocul pericolelor din ultimele zile “. (Testimonies for the Church. vol. 1, p. 260) Mărturii pentru comunitate.

12. ÎN ANII 1850 DOAMNA WHITE A SPUS CĂ ISUS URMA SĂ SE ÎNTOARCĂ ”ÎN CÂTEVA LUNI”

“Unii caută prea departe pentru venirea Domnului. Timpul a durat cu câțiva ani mai mult decât s-au așteptat; prin urmare, ei cred că mai poate dura câțiva ani în plus și în acest fel mințile lor sunt conduse de adevărul prezent, dincolo de lume …. Eu am văzut că vremea lui Isus de a sta în locul cel mai sfânt aproape s-a terminat și că timpul mai poate dura, dar numai foarte puțin”. (Scrieri timpurii, p. 58)

“Într-o viziune dată în 27 iunie 1850, îngerul care mă însoțea a spus: ” Timpul este aproape terminat …. Îngerul a spus: “Pregătiți-vă, pregătiți-vă, pregătiți-vă …” Am văzut că era o mare lucrare de făcut pentru ei dar prea puțin timp rămas în care să o facă …. Apoi am văzut că, ultimele șapte plăgi în curând aveau să fie revărsate asupra celor care nu aveau nicio protecție… ” (Scrieri timpurii, p. 64)

Doamna White continuă să relateze despre viziunea ei și face o predicție uimitoare, anume că doar câteva luni mai rămăseseră înainte de revenirea Domnului. “Dar acum timpul aproape s-a terminat, iar ceea ce am învățat în ani de zile, ei [” cei care au îmbrățișat adevărul în ultima vreme “] vor trebui să învețe în câteva luni. Ei vor trebui,  de asemenea, să se dezvețe de multe și să învețe multe din nou”. (Early Writings, p. 67)

13. ADVENTIȘTII CARE VOR FI ÎN VIAȚĂ ÎN 1856 ÎL VOR VEDEA PE ISUS REVENIND

În urmă cu mai bine de 135 ani, doamna White a făcut o altă profeție fascinantă, în cursul unei conferințe de la Battle Creek, Michigan în luna mai 1856. Ea a declarat că, unii dintre cei care participaseră la această reuniune vor muri și vor deveni “hrană pentru viermi”, că unii dintre ei vor trăi și vor deveni “subiecți ai ultimelor șapte plăgi”, în timp ce alții “vor rămâne pe pământ pentru a fi transformați în trupuri noi la venirea lui Isus” .(Măturii pentru Biserică, vol. 1, p. 131-132)
 
14. DOAMNA WHITE L-A VĂZUT PE ENOH PE PLANETA JUPITER SAU PE SATURN
“Domnul mi-a dăruit o viziune despre alte lumi, mi-au fost date aripi și un înger m-a condus către un loc strălucitor și glorios. Iarba din acel loc era de un verde viu, iar păsările de acolo ciripeau un cântec dulce. Locuitorii din locul acela erau de toate mărimile; ei erau nobili, maiestuos, și iubitori …. Eu l-am întrebat pe unul dintre ei de ce erau mai frumoși decât cei de pe pământ …. Apoi am fost dusă într-o lume care avea șapte luni. Acolo l-am văzut chiar pe bătrânul Enoh, care a fost luat la Cer”. (Scrieri timpurii, pp. 39-40)

Soțul lui Ellen, James White, a verificat viziunea ei. El a scris, “La conferința noastră din Topsham, Maine, ultima din luna noiembrie, Ellen a avut o viziune a lucrărilor lui Dumnezeu. Ea a fost călăuzită pe planetele Jupiter, Saturn și cred că încă una. După ce a ieșit din viziune, ea a putut oferi o descriere clară a lunilor acelor planete etc ..  Și după cum bine se știe, ea nu știa nimic despre astronomie și nu avea cum să răspundă la vreo întrebare în legătură cu planetele, înainte ca ea să fi avut această viziune “. (A Word to the Little Flock”, p. 22 – Un cuvânt către mica turmă).

Pozele obținute în zilele noastre de sateliți, asupra lui Jupiter și Saturn, nu au arătat să existe vreo formă de viață acolo.

O AVERTIZARE BIBLICĂ

”Dar prorocul care va avea îndrăzneala să spună în Numele Meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună, sau care va vorbi în numele altor dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea.”
 Poate că vei zice în inima ta: „Cum vom cunoaşte cuvântul pe care nu-l va spune Domnul?”
 Când ceea ce va spune prorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc şi nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală: să n-ai teamă de el.” (Deuteronom 18:20-22)

Sursa
http://mmoutreachinc.com/seventh_day_adventists/egw_writtings.html

Advertisements
This entry was posted in Ellen G. White, Erezia adventistă and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s