Adăugarea tradiţiei la Cuvântul Lui Dumnezeu.

Satana nu numai că a modificat cuvântul scris al Bibliei dar el a mai adăugit la aceasta şi tradiţiile omeneşti. În Biserica lui Catolică, el a numit combinaţia dintre Scriptură şi tradiţia omenească, ca fiind “cuvântul lui Dumnezeu”. Satana doreşte ca oamenii să-l considere pe el, Dumnezeu, aşa că şi-a altoit cuvintele, “tradiţia”, pe cuvântul lui Dumnezeu. Cu uşurinţă mare el i-a păcălit pe oameni să-i urmeze doctrinele diabolice.

“Sfânta Tradiţie şi Sfânta Scriptură constituie un singur depozit sacru al Cuvântului lui Dumnezeu.” Catehismul Bisericii Catolice, § 97, 1994.
“Biserica, în care tradiţia şi interpretările Revelaţiei se regăsesc, nu se abate deloc de la adevărurile revelate în Sfânta Scriptură. Ambele: Scriptură şi Tradiţie trebuiesc acceptate şi onorate într-o egală măsură, cu devotament şi sinceritate.” Id. la § 82

Care este rădăcina tradiţiei Bisericii Romano-Catolice? Aceasta se află în ebraicul “Cabala”. Cabala este un cuvânt ebraic, care tradus literalmente însemnează “tradiţie”.Nesta Webster în cunoscuta sa carte “Societăţi Secrete şi Mişcări Subversive” explică, faptul că teologia iudaică Cabala a fost introdusă în Biserica Romano-Catolică de către Papa Sixtus IV (1471-1484). La fel ca şi cu evreul florentin, Alemanus sau Datylus, Pico Della Mirandolla, în superstiţiosul secol 15, a primit instrucţiuni în Cabala şi şi-a imaginat că a aflat în acestea doctrinele creştinismului. Acesta l-a încântat pe Papa Sixtus IV, care a poruncit imediat ca scrierile Cabala să fie traduse în latină pentru uzul studenţilor teologi.
(NESTA WEBSTER, SECRET SOCIETIES AND SUBVERSIVE MOVEMENTS, http://web.archive.org/web/20021005055527/http://www.plausiblefutures.com/text/SS.html (website address current as of 2-28-05) (citing Lexicon of Freemasonry, p. 323).
Isus Hristos însă, i-a judecat pe Farisei pentru tradiţiile lor religioase! La vremea aceea, tradiţiile religioase erau doar nişte tradiţii orale. Mult mai târziu, respectivele tradiţii au fost redate în Talmud şi în Cabala! Astăzi, Cabala şi Talmudul alcătuiesc numeroase volume. Isus i-a numit ipocriţi pe Farisei , care au o religie de mascaradă, dar în realitate fiind nişte falsificatori necredincioşi!

Atunci nişte farisei şi nişte cărturari din Ierusalim au venit la Isus şi I-au zis:  “Pentru ce calcă ucenicii Tăi datina bătrânilor? Căci nu-şi spală mâinile când mănâncă.”  Drept răspuns, El le-a zis: “Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre? Căci Dumnezeu a zis: “Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta” şi: “Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreşit cu moartea.”  Dar voi ziceţi: “Cine va zice tatălui său sau mamei sale: “Ori cu ce te-aş putea ajuta l-am închinat lui Dumnezeu”  nu mai este ţinut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Şi aţi desfiinţat astfel Cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre.  Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, când a zis: “Norodul acesta se apropie de Mine cu gura şi Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.  Degeaba Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti.”  (Matei 15:1-9)

Misticismul ocult şi magia se întâlnesc la tot pasul în Cabala!
Judith Weill, o profesoară de misticism evreiesc declara că magia este profund înrădăcinată în tradiţia evreiască (Cabala), dar evreii sunt reticenţi la acest lucru şi chiar preferă să nu se refere la ea ca magie! (MICHAEL A. HOFFMAN, JUDAISM’S STRANGE GODS, at p. 88, (2000))
Gershom Scholem, profesor de Kabbalah la Universitatea Ebraică din Ierusalim, a recunoscut că, Cabala conţine o mare cantitate de magie neagră şi vrăjitorie, despre care a explicat că implică invocarea puterilor diavoleşti pentru a perturba ordinea naturală a lucrurilor. (MICHAEL A. HOFFMAN, JUDAISM’S STRANGE GODS, at p. 88, (2000))
Profesorul Scholem a declarat deasemenea că există diavoli supuşi Talmudului; în Cabala acei demoni sunt numiţi shedim Yehuda’im. (MICHAEL A. HOFFMAN, JUDAISM’S STRANGE GODS, at p. 91, (2000))

De aceea le-a spus Isus fariseilor:
” Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.”  (Ioan 8:44)

Biblia afirmă în mod clar că arta magiei este o abominaţiune înaintea Domnului:
” Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta.”  (Deuteronomul 18:10-12)

Cabala ca şi Talmudul, conţine blasfemii vizând strict persoana lui Isus Cristos: spre exemplificare, în Zohar III, 282a, Cabala se referă la Isus Cristos ca la un cîine care-şi are sălaşul în noroi, printre viermi! (MICHAEL A. HOFFMAN, JUDAISM’S STRANGE GODS, at p. 92, (2000).

Există o paralelă clară între tradiţiile fariseilor din vechime şi cele moderne Romano-Catolice.

Reamintim că adăugarea tradiţiei la Cuvântul Lui Dumnezeu este revoltă împotriva poruncii lui Dumnezeu, de a nu se adăuga nimic sau scoate nimic din cuvintele Sale:
” Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta.”  (Apocalipsa 22:18-19)

Sfânta Scriptură ne avertizează asupra acelora care ar încerca să ne întoarcă de la Isus Cristos către tradiţiile oamenilor:
” Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos. Dacă aţi murit împreună cu Hristos faţă de învăţăturile începătoare ale lumii, de ce, ca şi cum aţi trăi încă în lume, vă supuneţi la porunci ca acestea: “Nu lua, nu gusta, nu atinge cutare lucru!” Toate aceste lucruri, care pier odată cu întrebuinţarea lor, şi sunt întemeiate pe porunci şi învăţături omeneşti, au, în adevăr, o înfăţişare de înţelepciune, într-o închinare voită, o smerenie şi asprime faţă de trup, dar nu sunt de nici un preţ împotriva gâdilării firii pământeşti.”  (Coloseni 2:8, 20-23)

” Isus le-a răspuns: “Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: ,Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti. Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu, şi ţineţi datina aşezată de oameni, precum: spălarea ulcioarelor şi a paharelor, şi faceţi multe alte lucruri de acestea.”
El le-a mai zis: “Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră. Şi aşa, aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu, prin datina voastră. Şi faceţi multe alte lucruri de felul acesta!”  (Marcu 7:6-9,13)

” Isus le-a zis: “Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine, nu va flămânzi niciodată; şi cine crede în Mine, nu va înseta niciodată.”  (Ioan 6:35)
Foarte simplu, Isus Cristos a promis mântuirea tuturor acelor care cred în el.
Adăugarea oricărei alte cerinţe credinţei în Isus Cristos corupe Evanghelia, ducând către pîinea morţii şi nicidecum către pîinea vieţii! Isus şi-a avertizat discipolii să se păzească de doctrinele liderilor religioşi ai vremii! Isus compara învăţătura acestor farisei cu un aluat. Doar cu puţin “aluat” al omului s-au făcut reguli care au lucrat, în mintea omului, spre coruperea întregii învăţături a Lui Dumnezeu.
“Aluatul” liderilor religioşi de astăzi nu este diferit, “aluatul” tradiţiei a corupt cuvântul pur al Lui Dumnezeu!

Tradiţiile omului au transformat Pîinea Vieţii într-o otravă spirituală care ucide sufletele acelora care s-au hrănit cu “aluatul” corupt al liderilor religioşi:
” Isus le-a zis: “Luaţi seama şi păziţi-vă de aluatul Fariseilor şi al Saducheilor.”
Ucenicii se gândeau în ei, şi ziceau: “Ne zice aşa pentru că n-am luat pâini!”
Isus, care cunoştea lucrul acesta, le-a zis: “Puţin credincioşilor, pentru ce vă gândiţi că n-aţi luat pâini? Tot nu înţelegeţi? Şi nici nu vă mai aduceţi aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni, şi câte coşuri aţi ridicat? Nici de cele şapte pâini pentru cei patru mii de oameni, şi câte coşniţe aţi ridicat? Cum nu înţelegeţi că nu v-am spus de pâini? Ci v-am spus să vă păziţi de aluatul Fariseilor şi al Saducheilor?” Atunci au înţeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învăţătura Fariseilor şi a Saducheilor. ”  (Matei 16:6-12)

” Puţin aluat face să se dospească toată plămădeala.”  (Galateni 5:9)
Dumnezeu vrea ca noi să renunţăm la “aluatul” tradiţiei omeneşti:
” Nu vă lăudaţi bine. Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala? Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate şi viclenie, ci cu azimile curăţiei şi adevărului.”  (1 Corinteni 5:6-8)

Tradiţia omului cere tot felul de lucruri pentru a câştiga mântuirea. Cu toate acestea, Mântuirea se obţine prin Harul Lui Dumnezeu, prin credinţă în lucrarea completă a lui Isus Cristos, care a plătit pentru toate păcatele noastre pe cruce!
” Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.  Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.”  (Efeseni 2:8-10)

Advertisements
This entry was posted in Păgânismul catolic. and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s