Isus Hristos este arhanghelul Mihail?

Adventiștii de ziua a 7-a învață păzirea celor 10 porunci pentru mântuire, dar ei par să nu-și dea seama cine este arhanghelul Mihail. Mihail este Isus? Oare acesta este doar un alt nume pentru Isus?

Se poate vedea cu siguranță de ce cred Martorii lui Iehova că, Isus este Mihail: deoarece  C.T. Russell (foto), fondatorul martorilor lui Iehova, a așteptat a doua venire, înainte de marea dezamăgire adventistă din 1844, atunci când Isus (”Mihail”) nu a venit. Russell a fost foarte mult influențat de învățăturile lui William Miller , care includeau și învățătura că Isus este  arhanghelul Mihail, pe care Martorii lui Iehova au dus-o până la extrem (vezi modificarea grosolană a Bibliei, pentru a susține că Isus nu este Dumnezeu). În timp ce adventiștii nu cred că Isus este un înger, așa cum cred martorii lui Iehova astăzi,  se pare totuși că trebuie făcute unele clarificări în ceea ce-i privește pe adventiști.

Adventiștii pretind că Mihail  este un alt nume pentru Isus, când acționează în calitate de  înger, din acest motiv Isus este Mihail,  pentru că el este ca și Dumnezeu.  E.G. White scria: “Cuvintele îngerului, ‘Eu sunt Gabriel, care stau în prezența lui Dumnezeu ‘, arată că el deține o poziție de mare onoare în curțile cerești. Când a venit cu un mesaj pentru Daniel, el a spus  ‘Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul vostru Mihail (Hristos).’ . “ (Dan. 10:21)  (THE DESIRE OF AGES, p99.)

Dacă vom admite că Mihail este o altă ipostază pentru Isus, deoarece numele lui înseamnă  “Cine este ca Dumnezeu”, cum rămâne atunci cu  îngerul Gabriel, al cărui nume înseamnă, de asemenea,  ”Dumnezeu este tăria mea”?  Este și Gabriel o altă ipostază pentru Isus, deoarece Isus este numit ”Dumnezeu tare (puternic)”  în Isaia 9: 6? Dar prorocul Mica, al cărui nume înseamnă, de asemenea, ”Cine este ca Yahweh”? Numele acestea nu oferă o paralelă, ci solicită o întrebare: Cine este ca Dumnezeu? Evident nimeni.

Dacă Isus este Mihail, atunci cine sunt ceilalți îngeri, sunt și ei tot Dumnezeu? O astfel de interpretare  este foarte  similară cu învățătura Martorilor lui Iehova, doar că ei nu vor spune când fac prozelitism că, de fapt, Isus este un înger, ci doar că Mihail este Isus.

Desigur că nu este nicio dispută printre ei cu privire la faptul că Mihail cât și Gavril sunt de aceeași natură, adică îngeri, corect? Ei bine, potrivit învățăturilor adventiste lucrul acesta nu este așa de clar.

Discutând cu unii pastori adventiști de Ziua a 7-a, aceștia ne-au înmânat o foaie din propriile lor publicații, în care este explicat exact ceea ce cred ei cu privire la asta. Deși erau scrise multe lucruri cu care nu puteam fi de acord, a rămas totuși o întrebare despre Mihail.  S-au dat explicații prin trimitere la cuvintele ”Îngerul Domnului”, cum ar fi din  Geneza 22:11 și  din Exod 3: 2. Deși există un acord cu privire la acest aspect, că un înger ar fi mesagerul Domnului (Yahweh însuși), nicăieri numele acestuia nu este Mihail,  în schimb el este întotdeauna Yahweh (Yahweh Malach).

Evrei 1:5 ”Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-am născut”? Şi iarăşi: „Eu Îi voi fi Tată, şi El Îmi va fi Fiu”?”

Răspunsul este că niciunui înger Dumnezeu nu i-a spus vreodată asta! Mihail este un înger, unul dintre multele căpetenii de seamă!

În explicația adventiștilor ei au folosit conceptul de ”domn (vezi prinț, în limba engleză)” pentru a arăta că sunt mulți prinți, iată ce au scris ei:
Isus este numit un prinț/domn:
A. Domn al păcii. (Isaia 9: 6)
B. Domnului domnilor. (Daniel 8:25)
C. Unsul, Cârmuitorul. (Daniel 9:25)
D. Domnul vieții. (Fapte 3: 15)
E. Domn și Mântuitor. (Fapte 05:31)
F. Domnul împăraților pământului. (Apoc 1: 5)

Isus nu este singurul domn în Biblie:
A. Iacob a fost numit ”domn”. (Gen. 23: 6)
B. David a fost numit ”voievod”. (Ezechiel 34:24)
C. Satan este numit ”stăpânitorul lumii acesteia”. (Ioan 12:31, 14: 30, 16: 11)
D. Satan este menționat ca “Domnul puterii văzduhului,” (Efeseni 2: 2)

Hristos este un domn, dar există și alți domnitori. A spune că “Hristos nu are niciunul dintre aceste titluri”, nu ar fi corect. El însă este Unul din Treime. Faptul că există și alți domni, numindu-l pe Isus tot domn asta nu-l reduce la același nivel cu ceilalți. Când îngerii i se închină lui Hristos, care este Căpetenia Solilor (mesagerilor), Domnul oștirii îngerilor, ei nu se închină unui alt înger, ci mai degrabă Creatorului îngerilor.

Oare Mihail l-a mustrat pe Satan? Unul dintre semnele de identificare al unei secte  este acela că, adesea, acestea interpretează greșit Scripturile. În Iuda 1:9 aflăm că Arhanghelul Mihail nu a îndrăznit să-l mustre pe  Satan.  (Adventiștii de Ziua  a șaptea au cumva altă Evanghelie?) Textul spune că, Mihail “n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară…” (În Matei 17:18, Marcu 1:25, Luca 4:35, 9:42 –  aflăm că Isus certa demonii! – nota mea)

Dimpotrivă, ”Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!” (Iuda 1:9)

Arhanghelul Mihail a zis ”Domnul să te mustre”. Nu el l-a mustrat pe Satana, deci el nu este Domnul. Întrebarea care s-a pus unor pastori adventiști a fost, dacă ei îl vor numi pe arhanghelul Mihail, Mântuitorul, atunci i se vor ruga lui Mihail?

Iată cum au răspuns adventiștii la asta…

În Daniel, capitolele 8-10 avem cu siguranță mai mult de un domn: Căpetenia împărăției Persiei. (Dan 10: 13,20) Căpetenia oștirii. (Daniel 8:11) Domnului domnilor. (Daniel 8:25) Mesia (Unsul) Cârmuitorul. (Daniel 9:25) Voievodul vostru Mihail. (Daniel 10:21)
Daniel, în contextul acestor versete, spune că Mihail este “una dintre căpeteniile cele mai de seamă.” Evident, el se referă la domnii/prinții din pasajul despre care este vorba.
A declara că Isus nu este una dintre căpeteniile menționate în Daniel capitolele 8-11,  în acest caz înseamnă că, el nu este “Mesia
(Unsul) Cârmuitorul (Prințul)” (Daniel 9:25) și că El nu este nici  “Domnului domnilor” (Daniel 8:25). “

Haide acum să privim la ceea ce sugerează ei cu privire la aplicarea generală a tremenului de domn (prinț, voievod, căpetenie de seamă – nota mea). Cu toate acestea, există în mod clar clase/categorii diferite de domni/prinți dintre care una este clasa demonică. Oare este Isus una dintre căpeteniile cele mai de seamă,  care le include și pe acelea demonice? El este numit Mesia (Unsul) Cârmuitorul, nu una dintre multele căpetenii, ci Domnului domnilor. Când Mihail este numit una dintre căpeteniile cele mai de seamă, este evident că el este de un anumit rang și clasă printre alte căpetenii.  La fel s-ar putea vorbi și în cazul împăraților. Isus este numit împărat, dar el nu este printre mulți alți împărați, deoarece el este ”Împăratul împăraților și Domnul domnilor.” (1 Timotei 6:15)

Cu toate acestea, Ellen G. White a spus:
 “Mihaill, sau Hristos, împreună cu îngerii care l-au îngropat pe Moise, au coborât din cer, după ce el (Moise) a rămas în mormânt o perioadă scurtă de timp, și l-au înviat, și l-au dus la cer”. (SPIRITUAL GIFTS, Vol. 4a, p. 58 )  …

“… Și înainte ca disputa să se termine, Hristos a venit în ajutorul lui Gabriel.   ‘Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile’, declară Gabriel, ‘ însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor şi am ieşit biruitor  acolo, lângă împăraţii Persiei’.” (Dan. 10:13) (Profeți și regi, p572)

”Mihail, sau Hristos, împreună cu îngerii care îl îngropaseră pe Moise, a coborât din cer, l-a înviat şi l-a luat în cer… Satana pretindea trupul lui Moise din cauza singurei lui nelegiuiri; dar Domnul Hristos l-a trimis cu blândeţe la Tatăl Său, spunând: ‘Domnul să te mustre.’  Iuda 1:9” (Istoria Mântuirii, cap. 22, Moartea lui Moise; pg. 173)

Este clar că adventiștii pretind că, Hristos este arhanghelul Mihail. Oare Dumnezeu s-a referit vreodată la Isus ca la Mihail, înainte sau după înviere, în Vechiul sau în Noul Testament? S-a întrupat arhanghelul Mihail ca să moară pentru păcatele noastre? Îl putem numi pe Isus ca pe arhanghelul Mihail? Unde este Mihail acum dacă el este Isus? Înainte ca învierea să aibă loc, îl vedem pe Mihail luptând, în Daniel, cap. 12. Dacă cineva se uită cu atenție  și contextual la Daniel 10: 13,  îngerul Gabriel vorbește despre căpetenia Persiei, un alt  înger care îi rezista lui, și atunci Mihail,  o căpetenie de seamă (mai puternică) a venit în ajutorul lui Gabriel, și în versetul 21 el (Gabriel) afirmă că, cel care vine să lupte împotriva acestor căpetenii este întotdeauna Mihail, domnul,  (îngerul păzitor al poporului evreu;  în traducerea Cornilescu a Bibliei, voievodul –  nota mea).

Numele Isus însă este mai presus de toate numele, pentru totdeauna. Numele lui Mihail  nu este un titlu al lui Isus, așa cum pretind adventiștii. Singurul înger care vrea să fie ca Dumnezeu este Satana, și cu siguranță că nu Mihail.  Dacă Biserica Adventistă de ziua a 7-a  învață asta despre o doctrină esențială cu privire la cine este Isus, atunci nu mai trebuie să mire pe nimeni reprezentările lor surprinzătoare și confuze cu privire la alte doctrine.

Referințe
Advertisements
This entry was posted in Ellen G. White, Erezia adventistă and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s