Afirmațiile lui Ellen G. White contrazic Biblia

“Biblia trebuie dată oamenilor întreagă, exact așa cum este scrisă. Ar fi mai bine pentru ei să nu cunoască deloc Biblia decât să primească învățăturile Scripturilor atât de fals interpretate.” (Tragedia veacurilor, p. 521)
În 1905 Ellen White a spus, “Există un consens total în ceea ce v-am scris, fără nicio afirmație eretică”. (Selected Messages. bk. 3. p. 52)
“Dumnezeu nu se contrazice …” (Letter 329, 1905. Scrisoare pentru Elder Burden.)
1. TURNUL BABEL A FOST CONSTRUIT ÎNAINTE DE POTOP
“Domnul a stabilit mai întâi cu Adam, după căderea acestuia, sistemul ofrandelor sacrificale pe care el l-a transmis urmașilor lui. Acest sistem a fost corupt înainte de potop de către cei care s-au separat de urmașii credincioși ai lui Dumnezeu și s-au angajat în construirea turnului Babel “. (Daruri spirituale, vol. 3, p. 301, ediția 1864.)
Această greșeală a fost corectată ulterior în ediția din 1870,  Spirit of Prophecy, vol. 1, p. 266.
2. DUMNEZEU A TRIMIS UN ÎNGER SĂ VORBEASCĂ CU CAIN
“Dumnezeu a binevoit să trimită un înger la Cain pentru a vorbi cu el. Îngerul îl interoghează cu privire la motivul mâniei lui și îl informează că dacă va face bine și urmează instrucțiunile pe care Dumnezeu i le-a dat, atunci El îi va accepta și respecta jertfa lui …. Îngerul îi spune lui Cain că nu a fost o nedreptate din partea lui Dumnezeu sau vreo părtinire arătată pentru Abel; … și dacă el va face bine el va fi acceptat de Dumnezeu … ” (Daruri spirituale, vol. 3, p. 48-49) 

BIBLIA SPUNE

Dumnezeu este acela care a vorbit cu Cain. “Şi Domnul a zis lui Cain: „Pentru ce te-ai mâniat şi pentru ce ţi s-a posomorât faţa?  Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.” (Geneza 4: 6,7) 

 3. NOI NU TREBUIE NICIODATĂ SĂ AFIRMĂM CĂ SUNTEM MÂNTUIȚI

În Parabolele Domnului Hristos, p. 155 (ediția 1900), Ellen White declară, “Cei care îl acceptă pe Hristos și la prima lor confidență spun, ”eu sunt mântuit”, aceștia sunt în pericolul unei auto-încredințări …. Cei care-l acceptă pe Mântuitorul, oricât de sinceră ar fi conversia acestora, nu ar trebui să fie învățați să spună sau să simtă că ei sunt salvați. Aceasta este o înțelegere greșită “.
“Nicio limbă sfințită nu va fi găsită rostind aceste cuvinte [‘ Eu sunt salvat ‘] până când Hristos va veni și vom intra pe porți în cetatea lui Dumnezeu … Atâta timp cât omul este plin de slăbiciune, pentru el, el nu-și poate salva sufletul lui și nu ar trebui să îndrăznească să spună: “Eu sunt mântuit”. (Selected Messages, vol. 1, p. 314.)
BIBLIA SPUNE
 „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.” (Fapte 16:31)
”Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa. V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică. ” (1 Ioan 5:11-13)
(Vezi și Ioan 6:37-47; Efeseni 2:1-7; Corinteni 1:4-9 și Filipeni 1:6)
4. ISPĂȘIREA NU S-A ÎNCHEIAT LA CRUCE
“Acum, în timp ce Marele nostru Preot face ispășirea pentru noi, ar trebui să căutăm să devenim desăvârșiți în Hristos.”  (Tragedia veacurilor, p 623)
“… în loc de a veni pe pământ la încheierea celor 2300 de zile în 1844, Hristos a intrat apoi în sfânta sfintelor din sanctuarul ceresc pentru a efectua lucrarea de încheiere a ispășirii ca pregătire pentru venirea Lui”. (Tragedia veacurilor, p. 422)
“În profeția lui Daniel 8:14 în loc să fie vorba de purificarea pământului, acum era clar că aceasta a subliniat lucrarea de încheiere a Marelui nostru Preot în ceruri, terminarea ispășirii …” (Mărturii pentru biserică. vol. 1. p. 58)
 
BIBLIA SPUNE
”fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii; pe când acum, la sfârşitul veacurilor, S-a arătat o singură dată, ca să şteargă păcatul prin jertfa Sa.” (Evrei 9:26)
”Când a luat Isus oţetul, a zis: „S-a isprăvit!” Apoi Şi-a plecat capul şi Şi-a dat duhul.” (Ioan 19:30)
”El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu” (Evrei 10:12)
5. SATAN POARTĂ PĂCATELE NOASTRE
“S-a văzut de asemenea că, în timp ce jertfa pentru păcat arăta către Hristos ca jertfă, iar marele-preot Îl reprezenta pe Hristos ca mijlocitor, ţapul îl simboliza pe Satana, autorul păcatului, asupra căruia vor fi aşezate, în cele din urmă, păcatele celor cu adevărat pocăiţi.” (Tragedia veacurilor pagina 422)
“După cum preotul, îndepărtând păcatele din Sanctuar, le mărturisea pe capul ţapului de trimis, la fel şi Hristos va aşeza toate aceste păcate asupra lui Satana, iniţiatorul şi instigatorul păcatului.” (Tragedia veacurilor, p. 485)
“Păcatele lor sunt transferate către inițiatorul păcatului”. (Testimonies for the Church, vol. 5, p. 475)

BIBLIA SPUNE

” El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.” (1 Petru 2:24)
”A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!” (Ioan 1:29) 

6. PUTEM FI FĂRĂ PĂCAT

“Cei care doar prin credința în Hristos ascultă de toate poruncile lui Dumnezeu, vor atinge starea de nevinovăție în care a trăit Adam înainte de căderea lui în păcat”. (Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1118)
“Pentru a-l lăsa pe Isus în inimile noastre, noi trebuie să ne oprim să păcătuim.”  (Signs of the Times, 3 martie 1898)
“A fi răscumpărat înseamnă să nu mai păcătuiești”. (Review & Herald, 25 septembrie 1900)

BIBLIA SPUNE

”Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.  Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.” (1 Ioan 1:8-10)

7. PĂCATELE UNUI CREȘTIN NU SUNT ÎNCĂ IERTATE, CI ELE SUNT ÎNCĂ LA DOSAR ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU

Această doctrină este cunoscută sub numele de judecata de cercetare. Ellen White învață că, păcatele unui credincios nu sunt încă șterse sau iertate. Ea ne învață că destinul veșnic al cuiva va fi determinat în cele din urmă de către o cântărire a faptelor bune ale credinciosului și ale lucrărilor lui rele, atunci când numele lui apare în judecata de cercetare.
“Toți cei care s-au pocăit cu adevărat de păcat și care prin credință au mărturisit sângele lui Hristos ca jertfă pentru ispășirea lor, au avut parte de grațiere pentru numele lor în cărțile din ceruri; și odată ce au devenit părtași ai neprihănirii lui Hristos iar caracterele lor sunt dovedite a fi în armonie cu legea lui Dumnezeu, păcatele lor vor fi șterse iar ei vor fi socotiți vrednici de viața veșnică.” (The Great Controversy, p. 483)
“Păcatele de care cel în cauză nu s-a pocăit şi pe care nu le-a eliminat din viaţa lui nu vor fi iertate şi şterse din rapoarte ci vor rămâne ca mărturie împotriva lui în ziua Domnului.”. (Tragedia veacurilor, p. 486)
”Procesul de cercetare şi de ştergere a păcatelor trebuie încheiat înainte de a doua venire a Domnului.” (The Great Controversy, p. 485)
Ellen White afirmă că, niciun păcat nu a fost șters vreodată înainte de 22 octombrie 1844. “La timpul stabilit pentru judecată – finalul celor 2.300 de zile, în anul 1844 – a început acţiunea de cercetare şi ştergere a păcatelor.” (Hristos în sanctuarul Lui, p. 122 )
 ”Procesul de cercetare şi de ştergere a păcatelor trebuie încheiat înainte de a doua venire a Domnului … este imposibil ca păcatele oamenilor să fie şterse înainte de judecata la care sunt cercetate cazurile lor ….  păcatele credincioşilor vor fi şterse când …. va fi trimis Isus Hristos.”  (The Great Controversy, p. 485)
“Când vremurile de înviorare vor veni de la fața Domnului, atunci păcatele sufletului pocăit care a primit harul lui Hristos și a biruit, prin sângele Mielului, vor fi eliminate din registrele cerului și vor fi puse pe Satan, țapul ispășitor, inițiatorul păcatului și nimeni să nu-și mai amintească de el pentru totdeauna “. (Selected Messages, bk. 3, pp. 355 – 356)
BIBLIA SPUNE
” Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1:9)
”… a făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte,” (Evrei 1:3)
”Vă scriu, copilaşilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui.” (1 Ioan 2:12)
”Să ştiţi, dar, fraţilor, că în El vi se vesteşte iertarea păcatelor” (Fapte 13:38)
”Eu, Eu îţi şterg fărădelegile, pentru Mine, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale.” (Isaia 43:25)
” Să ştiţi, dar, fraţilor, că în El vi se vesteşte iertarea păcatelor;  şi oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-aţi putut fi iertaţi prin Legea lui Moise.” (Fapte 13:38,39)
”pe când acum, la sfârşitul veacurilor, S-a arătat o singură dată, ca să şteargă păcatul prin jertfa Sa.” (Evrei 9:26)

8. JUDECATA DE CERCETARE
este o doctrină care nu a mai fost predată de către nimeni altcineva în întreaga istorie a Bisericii. Ea nu are nicio susținere în Biblie așa cum s-a arătat deja, prin citatele anterioare din Scripturi. Acest lucru indică în mod clar faptul că, credincioșii nu intră la judecată cu privire la mântuirea lor. Dar renumitul istoric adventist și teolog LeRoy E. Froom afirmă că, această doctrină care nu se găsește în Biblie, este singurul motiv care să justifice existența Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea:

“Într-adevăr, în cazul în care nu există niciun Sanctuar în ceruri și niciun Mare Preot care slujește în el, și dacă nu există niciun mesaj cu privire la ora judecății hotărâte de Dumnezeu pentru a fi anunțată omenirii în acest moment, atunci noi nu avem niciun loc justificat în lumea religioasă, nicio misiune confesională distinctivă și niciun mesaj și nicio scuză pentru a funcționa ca o entitate separată astăzi între celelalte biserici”. (Movement of Destiny. p. 542.)

Froom continuă să afirme că orice abatere de la această doctrină a judecății de cercetare lovește în integritatea adventismului.

“Prin urmare orice slăbire sau negare sau renunțare la adevărul despre Sanctuar este nu numai o chestiune esențială dar și una gravă. De aceea orice abatere sau renunțare lovește grav în inima adventismului și-i contestă integritatea sa”. (Movement of Destiny, p. 542.)

9. SCRIERILE LUI ELLEN WHITE ÎNVAȚĂ DE ASEMENEA CĂ ISUS NU MIJLOCEȘTE DECÂT PENTRU ADVENTIȘTI

“Am văzut că așa cum iudeii l-au răstignit pe Isus, tot așa și bisericile nominale au răstignit aceste mesaje [despre judecata de cercetare] și, prin urmare, acestea nu au nicio cunoaștere a lucrării din Sfânta Sfintelor și nu pot fi beneficia [sic] de mijlocirea lui Isus de acolo. La fel ca evreii care își aduceau jertfele lor inutile, ei își înalță rugăciunile lor inutile către locul pe care Isus l-a părăsit, și Satana, mulțumit de înșelăciune, își asumă un caracter religios și conduce mințile acestor așa-ziși creștini către el însuși … ” (Early Writings. p. 261. Scrieri timpurii)

BIBLIA SPUNE
„ Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor.” (Ioan 17:20)
”Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut iubeşte şi pe cel născut din El.” (1 Ioan 5:1)
”Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.” (1 Ioan 4:7)
”Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” (Ioan 13:35)

Sursa:
http://mmoutreachinc.com/seventh_day_adventists/egw_writtings.html

Advertisements
This entry was posted in BIBLIA, Ellen G. White, Erezia adventistă, IEZUITI and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s